Missie en visie

De Protestantse Gemeente Winschoten wil een open gemeenschap zijn, waarbij de leden bij allerlei vormen van overleg worden betrokken. Er zijn gelovigen in soorten, vragen en twijfel is niet erg.

We willen een leergemeenschap zijn met volop ruimte voor communicatie en dialoog. Geloven is een zoektocht. Er is een veelheid aan geloofsuitingen, zoals ook de Bijbel een verzameling is van zeer uiteenlopende geloofsverhalen. In dat zoeken staan de kerkdiensten op zondag centraal.  Onze voorgangers hebben de ruimte om eigen accenten en opvattingen naar voren te brengen. De dialoog wordt verder ook gevoed door de commissie Bezinning en Cultuur.

In de kerkdiensten wordt de kalender van het kerkelijk jaar gevolgd. De christelijke feesten bepalen daarvan de volgorde, zoals het Kersfeest, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. De adventstijd gaat vooraf aan het Kerstfeest en de veertigdagentijd gaat vooraf aan het Paasfeest. Uitleg bij de verschillende namen van kerkdiensten vindt u in de agenda waarbij gezorgd wordt voor een passende en moderne liturgische vormgeving. Er is in de gemeente een stevig draagvlak voor diaconale taken.

 

Missie

“In geloof verbonden.”

 

Visie

“In de hectiek van steeds verdergaande individualisering en versnippering van interesses, biedt de PG Winschoten houvast. Wij treden eenieder onbevooroordeeld en met respect en aandacht tegemoet. Wij vieren samen het geloof in God, bezielen elkaar en zijn door ontmoeting en bezinning op diverse wijzen met elkaar verbonden.”

 

De PG Winschoten en de gemeente Oost-Groningen

Met de protestantse gemeentes van Meeden, Midwolda, Nieuwolda/Oostwold, Reiderland en Scheemda vormen we de Protestantse gemeente Oost-Groningen (PGOG). Binnen de PGOG behouden de deelnemende gemeentes hun eigenheid maar zoeken ze de samenwerking met elkaar. Dit gebeurt vanuit betrokkenheid bij de regio waar we als kerk deel van uitmaken. Waar mensen in onze regio goed in zijn of waar zij met problemen te kampen hebben (zoals de armoedeproblematiek) proberen we  hulp te bieden waar dat kan en waar hulp welkom is.