ANBI informatie

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Winschoten.

 

Naam ANBI

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Winschoten

 

RSIN / Fiscaal nummer

8241.27.948

 

Contactgegevens

Kerkgebouw:
Marktplein 1
9671 AZ  Winschoten
Tel.: (0597) 43 01 18

Postadres:
Postbus 183
9670 AD  Winschoten

Website:
pg-winschoten.nl/college-van-diakenen/anbi-informatie

De Protestantse Gemeente Winschoten (hierna: PGW) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (hierna: PKN). In het statuut (kerkorde) van de PKN staat dit in ordinantie 2, onderdeel I,  artikel 1 als volgt omschreven:

“Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.”

De Diaconie van de PGW is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2, Boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5, lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde  van de PKN bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De kerkorde is te vinden op de website van de PKN: https//www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de PGW ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De ambtsdragers worden gekozen door en uit de leden van de PGW.

 

Beloningsbeleid

Leden van het College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

 

Doelstelling

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor:

  • de dienst aan de Tafel van de Heer (H.A.);
  • het inzamelen van collecten en het uitdelen (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) van de ontvangen gelden;
  • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
  • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat uit tenminste drie leden die ook zitting hebben in de kerkenraad.
Zowel de kerkenraad als het college hebben i.v.m. het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB).

 

Verslag activiteiten

De Diaconie heeft zich ingezet op het gebied van het ondersteunen (materieel en immaterieel) van personen, al dan niet lid van de PGW. Ook ondersteunt het college de Voedselbank Oldambt en het hospice Sint Maartenhuis Winschoten. Verder worden regionale en landelijke instellingen financieel ondersteund. Voorts heeft de Diaconie van de PGW zich voor drie jaar financieel verbonden aan een project in Ethiopië en ondersteunt zij eenmalig andere projecten wereldwijd. Daarnaast wordt hulp geboden aan vluchtelingen wereldwijd, maar ook aan vluchtelingen in Nederland, o.a. door hen bij te staan met het verkrijgen van een status.

Tot slot heeft de PGW een partnerschap met een kerk in Nicolesti. Aan deze gemeente wordt financiële steun verleend die o.a. wordt gebruikt voor een medicijnfonds, paas- en kerstpakketten en het organiseren van een bijbel-/vakantieweek.

 

ANBI-cijfers

Informatie volgt binnenkort.

 

Begroting

Rekening
2018
Begroting
2018
Rekening
2017
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Best. Coll. Ontvangen 8.585 8.000 11.550
Best. Coll. Uitgaand 8.585 8.000 11.550
Betaalde giften 750 1 1.008
Diaconaal aandeel buitenland 1.750 1.000 1.100
Diac. werk region./landelijk 1.000 1.000 1.100
Kosten kerkdiensten 1.446 500 886
Diaconaal quotum 1.513 1.400 1.400
Overige kosten 352 250 217
(Kerk)telefoon / Publiciteit (internet) 496 500 510 200
Kosten administratie 127 200 261
Bankkosten 150 250 191
Ondersteuning personen 6.878 2.500 6.878 2.150
Ouderenwerk 1.366 1.000 330
Ov. lasten diac. werk plaatselijk 2.017 2.000 1.006
Onderhoud graven 200 250 200 260
Rente 49 1.888 100 2.000 78 2.048
Bijdragen levend geld 7.015 4.500 6.152
Dividend Oikocredit 481 450 451
Saldo 8.710 5.000 3.984
26.679 26.679 19.950 19.950 26.795 26.795

Voor belangstellenden is de volledige jaarrekening in te zien bij de penningmeester van de Diaconie.