Collecterooster

U kunt het werk van de diaconie steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL96ABNA0574517804 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Winschoten, onder vermelding van de datum van de collecte. 

2 oktober – eigen diaconie

9 oktoberHospice Winschoten

16 oktober – eigen diaconie

23 oktober – INLIA

30 oktober – streekdienst

6 november – Zending Zambia

Goede predikanten opleiden in Zambia

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.

Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia.

Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee?

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia.

13 november – Medicijnfonds Roemenië, Nicolesti

Nicolesti was voorheen onze partnergemeente in Roemenië. Het partnerschap met de Prot. Gem. Winschoten is beëindigd maar er vindt nog wel ondersteuning voor het medicijnfonds plaats.

De opbrengst van de collecte voor het medicijnfonds wordt gebruikt voor de ouderen in het dorp die de medicijnen niet zelf kunnen betalen. De dominee weet wie er in aanmerking komt om gebruik te maken van het medicijnfonds. Wel moeten ze eerst zelf de medicijnen betalen daarna kunnen ze het bewijs van betaling inleveren bij de dominee en dan wordt het vergoed. Dit is zo geregeld omdat men wil voorkomen dat men het geld aan andere dingen gaat uitgeven.

20 november – eigen diaconie

27 novemberISF

Het ISF-Oldambt is een samenwerkingsverband van tien Oldambtse geloofsgemeenschappen (9 kerken ), die het als hun taak zien om de medemens in nood de helpende hand te bieden. Het ISF is sinds 30 november 2016 een Stichting met volledige rechtsbevoegdheid en heeft vanwege haar doelstelling ook volledige ANBI-status, zodat giften aan haar aftrekbaar zijn voor de belasting. 
De financiële middelen komen vanuit donaties, fondsen en de aangesloten geloofsgemeenschappen. De werkzaamheden van het ISF worden verricht door een ingespeeld team van ervaren vrijwilligers. Het ISF moet worden beschouwd als een noodfonds en biedt geen structurele hulp.In bepaalde gevallen bestaat de hulp uit financiële ondersteuning maar het ISF kan ook een bemiddelende rol spelen tussen de aanvrager en verschillende instanties.

De Stichting heeft als doel het incidenteel verlenen van materiële en Immateriële hulp vanuit een oogpunt van christelijke naastenliefde aan natuurlijke personen, inwoners van de gemeente Oldambt, die om welke reden dan ook in acute financiële nood verkeren of dreigen te raken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk is.

4 december – eigen diaconie

11 december – Moldavië

18 december – eigen diaconie

25 december – Kinderen in de Knel- Vluchtelingen Griekenland

31 december – eigen diaconie

1 januari 2023 – Ziekenpastoraat (zie onderaan deze pagina)

 

Opsomming doelen van de diaconie:

ISF
• Ziekenpastoraat

Medicijnfonds Roemenië

Info m.b.t. collecte Ziekenpastoraat

Ziekenhuispredikanten in het UMCG hebben een zeer belangrijke taak in de zorg voor mensen die voor korte of langere tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen. Samen met het UMCG probeert de Werkgroep (Ziekenpastoraat PKN Groningen-Drenthe) deze zorg te verlenen. Het gaat veelal om patiënten die ernstig ziek zijn en daardoor te maken hebben met levens- en geloofsvragen. Ze zijn vaak ver van huis, ver van familie en vrienden en op afstand van de vertrouwde omgeving. Patiënten in het UMCG komen niet alleen uit Noord-Nederland maar ook van ver daarbuiten. De afstand tussen de eigen woonomgeving en het ziekenhuis is vaak de oorzaak dat de eigen predikant niet of weinig kan komen.

De geestelijke zorg neemt toe doordat een groeiende groep patiënten geen kerkelijke achtergrond (meer) heeft, maar in het ziekenhuis geconfronteerd wordt met geloofs-en levensvragen. Ook deze groep vraagt de zorg van de ziekenhuispredikanten.

Info m.b.t. Medicijnfonds Roemenië

De opbrengst van de collecte voor het medicijnfonds wordt gebruikt voor de ouderen in het dorp die de medicijnen niet zelf kunnen betalen. De dominee weet wie er in aanmerking komt om gebruik van te maken van het medicijnfonds. Wel moeten ze eerst zelf de medicijnen betalen daarna kunnen ze het bewijs van betaling inleveren bij de dominee en dan wordt het vergoed. Dit is zo geregeld omdat men wil voorkomen dat men geld aan andere ( bijvoorbeeld drank) dingen gaat uitgeven.