Collecterooster

U kunt het werk van de diaconie steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL96ABNA0574517804 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Winschoten, onder vermelding van de datum van de collecte. 

 

Zondag 7 mei – Kerk in Actie – noodhulp Oekraïne

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Kerken genieten een hoog vertrouwen in de Oekraïense samenleving, in tegenstelling tot de overheid die wordt gekenmerkt door bureaucratie en corruptie. Partnerorganisatie Ukrainian Education Platform (UEP) versterkt lokale kerken in het ontwikkelen van sociale initiatieven voor de ontwikkeling van lokale gemeenschappen. Om dit te realiseren, selecteert UEP een aantal kerken per jaar en traint hen om kleine sociale projecten te starten. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met lokale overheden, zakenmensen en worden eigen middelen ingezet. UEP vindt het belangrijk dat de programma´s bijdragen aan het versterken van kwetsbare groepen en individuen en het opbouwen van sociale cohesie in de gemeenschappen.

Zondag 14 mei – Kerk in Actie – diaconaal aanwezig zijn in Nederland

Als kerken diaconaal betrokken zijn in hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie wil lokale kerken in arme regio’s van Nederland ondersteunen bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij uitgezocht wordt wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Een van deze projecten is ‘diaconaat in de regio Oost-Groningen’. Christiaan Dekker, de aangestelde diaconaal consulent, ondersteunt plaatselijke kerken met nadenken over hoe de diaconie iets kan betekenen voor mensen die leven in kwetsbare omstandigheden en voor kinderen die opgroeien in armoede. 

en Actie Vakantietas

De werkgroep Armoedebestrijding van onze PG Oost-Groningen gaat dit jaar weer aan de slag met ‘Actie Vakantietas’. Uiteraard kan er binnenkort weer speelgoed ingeleverd worden, maar er is ook geld nodig: voor het kopen van de tasjes, het bekostigen van de tegoedbonnen die in de tasjes komen en voor speelgoed dat bijgekocht moet worden. Zo kunnen we kinderen die in armoede opgroeien vlak voor de zomervakantie weer verrassen met een goed gevulde Vakantietas!

Donderdag 18 mei (Hemelvaart) – PKN – pioniersplekken

In heel Nederland ondersteunt de Protestantse Kerk nieuwe kerkplekken. Want hoewel er steeds minder mensen naar de kerk gaan, betekent dat niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn waar het evangelie op een eigentijdse manier wordt gedeeld. Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk komt de dominee elke woensdag naar school. Hij gaat samen met kinderen én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. Zo zijn er door het hele land steeds meer pioniersplekken waar mensen een nieuwe vorm geven aan hun geloof.

Zondag 21 mei – Het vakantiebureau

Het vakantiebureau organiseert het hele jaar door vakanties voor mensen die niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen. Zij doet dit vanuit een protestants-christelijke achtergrond. Het vakantiebureau is onderdeel van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV) en verbonden met de Protestantse Kerk Nederland.

Het vakantiebureau biedt verschillende mogelijkheden. Van een bootreis op vakantieschip Prins Willem-Alexander tot een gezinsvakantie op een vakantiepark of een week voor mantelzorgers met een partner met dementie. Er is altijd zorg aanwezig en vrijwilligers ondersteunen waar nodig.

Het vakantiebureau is volledig afhankelijk van giften. Uw steun is daarom van grote waarde. www.hetvakantiebureau.nl

en Jeugdwerk PG Oost-Groningen

Zondag 28 mei (Pinksteren) – SchuldHulpMaatje Oldambt

SchuldHulpMaatje leidt vrijwilligers op tot deskundige Maatjes voor mensen met (dreigende) schulden. Zij bieden praktische ondersteuning, een luisterend oor en motiveren om vol te houden. Dankzij de Maatjes slagen veel meer mensen erin om hun schulden af te lossen en daarna ook schuldenvrij te blijven. Iedere inwoner van de gemeente Oldambt kan hulp krijgen bij financiële problemen van een van de opgeleide Maatjes. Daarbij maakt het niet uit wat het geloof, de huidskleur, de geaardheid of de afkomst is van de mensen die hulp vragen. Iedereen met financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak van de schulden ook is. Er wordt gewerkt met vrijwilligers, dus waarom collecteren voor SchuldHulpMaatje? De vrijwilligers die maatje willen worden, ontvangen een 3-daagse opleiding en regelmatige bijscholing. Daarnaast worden zij bijgestaan door een professionele coördinator.

Zondag 4 juni – Vluchtelingenwerk Noord-Nederland

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland is actief in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en begeleidt en adviseert asielzoekers, vluchtelingen en migranten. Vrijwilligers en medewerkers van Vluchtelingenwerk geven voorlichting over de asielprocedure, bieden juridische begeleiding in de opvangcentra en bespreken de mogelijkheden van terugkeer. In de gemeenten maken zij nieuwkomers wegwijs in de Nederlandse samenleving. Het Humanitair fonds van deze stichting  helpt vluchtelingen in sociaal schrijnende situaties. Het fonds leent vluchtelingen geld als alle andere mogelijkheden voor hulp zijn uitgeput. Met uw financiële bijdrage kunnen acute problemen worden opgelost. Zie voor meer informatie: http://www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland

Zondag 11 juni – Schuldhulpmaatje Oldambt

SchuldHulpMaatje leidt vrijwilligers op tot deskundige Maatjes voor mensen met (dreigende) schulden. Zij bieden praktische ondersteuning, een luisterend oor en motiveren om vol te houden. Dankzij de Maatjes slagen veel meer mensen erin om hun schulden af te lossen en daarna ook schuldenvrij te blijven. Iedere inwoner van de gemeente Oldambt kan hulp krijgen bij financiële problemen van een van de opgeleide Maatjes. Daarbij maakt het niet uit wat het geloof, de huidskleur, de geaardheid of de afkomst is van de mensen die hulp vragen. Iedereen met financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak van de schulden ook is. Er wordt gewerkt met vrijwilligers, dus waarom collecteren voor Schuldhulpmaatje? De vrijwilligers die maatje willen worden, ontvangen een 3-daagse opleiding en regelmatige bijscholing. Daarnaast worden zij bijgestaan door een professionele coördinator.

en Actie Vakantietas

De werkgroep Armoedebestrijding van onze PG Oost-Groningen gaat dit jaar weer aan de slag met Actie Vakantietas. Uiteraard kan er weer speelgoed ingeleverd worden, maar er is ook geld nodig: voor het kopen van de tasjes, het bekostigen van de tegoedbonnen die in de tasjes komen en voor speelgoed dat bijgekocht moet worden. Zo kunnen we kinderen die in armoede opgroeien vlak voor de zomervakantie weer verrassen met een goed gevulde Vakantietas!

Zondag 18 juni – Kerk in Actie – Help Venezolaanse vluchtelingen in Colombia

Op 20 juni is Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn er zo’n 100 miljoen mensen op de vlucht. Een deel daarvan zijn Venezolanen die gevlucht zijn naar Colombia. Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. Met steun van Kerk in Actie begeleidt de Colombiaanse organisatie Renacer jongeren om te voorkomen dat ze in handen van mensenhandelaren vallen. De organisatie werkt in de noordelijke regio La Guajira en in de toeristische kustplaats Cartagena. ‘s Nachts gaan sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact met kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld. Ze bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft kan terecht in hun opvanghuis. Met de steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren, die het slachtoffer zijn van (seksuele) uitbuiting, beschermen en begeleiden. Ook is er aandacht voor preventie via voorlichting aan jongeren en docenten op scholen, aan ouders, (kerk)leiders en ambtenaren.

Zondag 25 juni – Hulp voor slachtoffers overstromingen in Pakistan

In augustus vorig jaar werden 33 miljoen mensen in het zuiden van Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen waren het gevolg. Meer dan een miljoen huizen werden verwoest of zwaar beschadigd en oogsten en voedselvoorraden voor mensen en dieren vernietigd.

Na bijna een jaar is de nood nog altijd groot. Miljoenen mensen leven in grote armoede omdat ze behalve huis en bezittingen ook hun bron van inkomsten zijn kwijtgeraakt. Ze zijn afhankelijk van voedselhulp en vooral voor kinderen dreigt ondervoeding. Er is grote behoefte aan onderdak en schoon drinkwater.

Kerk in Actie geeft noodhulp, maar richt zich ook op herstel van inkomsten.

Ook al zijn de overstromingen bijna een jaar geleden en horen we er niets meer over in de media, onze steun blijft dringend nodig. Geef voor de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan.

en Eigen Jeugdwerkpp

Opsomming doelen van de diaconie:

ISF
• Ziekenpastoraat

Medicijnfonds Roemenië

Info m.b.t. collecte Ziekenpastoraat

Ziekenhuispredikanten in het UMCG hebben een zeer belangrijke taak in de zorg voor mensen die voor korte of langere tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen. Samen met het UMCG probeert de Werkgroep (Ziekenpastoraat PKN Groningen-Drenthe) deze zorg te verlenen. Het gaat veelal om patiënten die ernstig ziek zijn en daardoor te maken hebben met levens- en geloofsvragen. Ze zijn vaak ver van huis, ver van familie en vrienden en op afstand van de vertrouwde omgeving. Patiënten in het UMCG komen niet alleen uit Noord-Nederland maar ook van ver daarbuiten. De afstand tussen de eigen woonomgeving en het ziekenhuis is vaak de oorzaak dat de eigen predikant niet of weinig kan komen.

De geestelijke zorg neemt toe doordat een groeiende groep patiënten geen kerkelijke achtergrond (meer) heeft, maar in het ziekenhuis geconfronteerd wordt met geloofs-en levensvragen. Ook deze groep vraagt de zorg van de ziekenhuispredikanten.

Info m.b.t. Medicijnfonds Roemenië

De opbrengst van de collecte voor het medicijnfonds wordt gebruikt voor de ouderen in het dorp die de medicijnen niet zelf kunnen betalen. De dominee weet wie er in aanmerking komt om gebruik van te maken van het medicijnfonds. Wel moeten ze eerst zelf de medicijnen betalen daarna kunnen ze het bewijs van betaling inleveren bij de dominee en dan wordt het vergoed. Dit is zo geregeld omdat men wil voorkomen dat men geld aan andere ( bijvoorbeeld drank) dingen gaat uitgeven.