Dienst: 9e zondag van de herfst

nov 15 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Vennekerk, Winschoten

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Per 5 oktober 2020 mogen maximaal 30 personen de dienst bezoeken. Gezien dit aantal is het nodig dat u zich aanmeldt bij de scriba. Op onze website vindt u nadere informatie.

9e zondag van de herfst

In Matteüs 25: 31-46 spreekt Jezus over het laatste oordeel. Vaak wordt daarbij aan een moment in de tijd gedacht, maar het woord ‘laatste’ mogen we verstaan als ‘belangrijkste’ of ‘meest wezenlijke’. Het oordeel wordt dan ook niet zozeer over mensen uitgesproken, maar zij worden voor een keuze gesteld: Oordeel zelf, wat is het belangrijkste in je leven? In veel oude kerken bracht men boven de ingang van het gebouw een voorstelling aan van ‘het laatste oordeel’. De bedoeling was om mensen die het gebouw binnengingen te laten nadenken over wat er in het leven toe doet. Eenmaal in de kerk troffen mensen verschillende heiligen aan met hun voorbeeldfunctie maar ook afbeeldingen van de zogenaamde ‘werken van barmhartigheid’, die rechtstreeks uit Matteüs 25 komen. In de Marktpleinkerk is één van de hoge ramen geheel gewijd aan het ‘laatste oordeel’, maar dan als een oproep om te kiezen tussen hemel en hel. Waar willen we onze krachten aan wijden? Hoe mooi zou het zijn als wij een bijdrage konden leveren aan wat meer hemel op aarde! Ezechiël 34: 11-17 laat ons zien wat de eigenschappen zijn van een goede herder. God zelf zal als een herder voor zijn mensen zorgen, zoals nergens zo mooi verwoord als in Psalm 23. Dat lied zal dan ook zeker klinken op deze zondag.

Collecten

Bij de uitgangen staan schalen waar u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk in kunt doen.

De collecte voor de diaconie gaat naar het project Moldavië.

In het Kerkjournaal van november staat alle informatie over dit Project waar we ons als gemeente aan hebben verbonden voor drie jaar. Graag uw speciale aandacht voor de ouderen en de jongeren die worden ondersteund in de dagcentra die zijn opgezet.

De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen. U kunt uw gift ook storten op de bankrekening van de diaconie: NL96ABNA0574517804