Dienst: Zondag van het Werelddiaconaat

feb 03 09:30

Voorganger - Ds. Richard Offringa

Locatie - Vennekerk, Winschoten

Zondag van het Werelddiaconaat

Op deze zondag komen we als streekgemeente samen in de Vennekerk om met elkaar de maaltijd van de Heer te vieren. Tijdens deze dienst zal Ineke Dusseljee bevestigd worden als diaken voor de streekgemeente. Voorganger in deze dienst is dominee Richard Offringa uit Scheemda.

Het vierde hoofdstuk van Esther wordt gelezen. Mordechai heeft gehoord van Hamans plannen en doet nu een beroep op Esther om deze plannen te niet te doen. Zij moet koning Ahasveros benaderen, maar dat is niet zonder risico. Als ze faalt, kan het met haar gedaan zijn. Als ze niets doet, gaat haar volk te gronde. Iedereen houdt de adem in.

De evangelielezing komt uit Lucas 4: 21-30. Jezus heeft zijn missie tijdens een dienst in de synagoge van Nazareth bekendgemaakt. Hij identificeert zich met het visioen van de profeet Jesaja en actualiseert diens bevrijdingsprogramma. Hoe zullen de reacties zijn? Wat doen de mensen met wie Jezus is opgegroeid? De achterliggende gedachte is dat het niet meevalt om het Evangelie toe te passen op de dagelijkse werkelijkheid. Maar kunnen we anders als gelovigen?

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor Kerk in Actie Werelddiaconaat: Rampenpreventie in Bangladesh.

Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven.

Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden.

Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in deze kustprovincies: de organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij klimaatbestendige landbouw en komt op voor de rechten van boerengezinnen.

De tweede collecte

Deze is voor de streekgemeente.

De uitgangscollecte

Deze is voor SchuldHulpMaatje Oldambt.

In Oldambt wordt het werk van SchuldHulpmaatje uitgevoerd door Stichting Mit Elkoar Oldambt.

Samenwerkende Kerken in de gemeente Oldambt, de Stichting Azzur, Het Leger des Heils en de Stichting Schienvat en Neon hebben het initiatief genomen om in de gemeente Oldambt te starten met SchuldHulpMaatje Oldambt.

De regio Oost Groningen kent van oudsher veel problematiek als gevolg van geografisch isolement en sociale, economische en onderwijsachterstanden. Dit raakt niet alleen volwassenen maar ook jongeren. Gemeenten in de regio geven aan dat er relatief veel jongeren en volwassenen zijn die vanwege complexe leefsituaties problemen hebben. De problemen zijn vaak complex, vicieus en transgenerationeel. Er is gebrek aan passend werk. Er is armoede. Jongeren en volwassenen hebben veelal problemen op het gebied van inkomen, werk en scholing.

Andere oorzaken van een schuldenproblematiek zijn vaak plotselinge veranderingen in de leefsituatie (live-events), bijvoorbeeld een scheiding, een overlijden, plotselinge werkloosheid of faillissement. Ook In deze situaties kan een SchuldHulpMaatje, een vertrouwenspersoon die de cliënt voor langere tijd motiveert, begeleidt en persoonlijke aandacht geeft, het vertrouwen van de cliënt in de hulpverlening en, misschien nog wel belangrijker, de kans op een betere toekomst herstellen. De stichting dient het algemeen belang, is beschikbaar voor iedereen, ongeacht identiteit, ras, geloof, geslacht of geaardheid en beoogt niet het maken van winst.