Dienst: 2e zondag na Epifanie

jan 13 09:30

Voorganger - Pastor Tineke Huizing

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

2e Zondag na Epifanie

De evangelielezing van deze zondag komt uit Lucas (3: 15-16; 21-22). Jezus wordt gedoopt door Johannes en Lucas vertelt dat terwijl Jezus aan het bidden is de hemel zich opent en de Heilige Geest neerdaalt als een duif. Tegelijkertijd klinken de woorden: ‘Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind Ik vreugde.’ Van Maarten Luther wordt verteld, dat hij last had van sombere buien. Als het donker de overhand dreigde te krijgen, riep Luther uit: ‘Maar ik ben gedoopt!’ Dan wist hij weer wie hij was en dat God vreugde vindt in mensen. Dat geeft moed en geldt onverkort voor mensen (mannen en vrouwen) van nu.

De ondersteunende lezing komt opnieuw uit Jesaja (40). Woorden van troost voor een volk in ballingschap. Balsem voor de ziel voor wie weet hoe beklemmend de grijsheid en het donker kunnen zijn.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt.

Het ISFO is een samenwerkingsverband van tien Oldambtse geloofsgemeenschappen (9 kerken ), die het als hun taak zien om de medemens in nood de helpende hand te bieden. Het ISF is sinds 30 november 2016 een Stichting met volledige rechtsbevoegdheid.

  • De financiële middelen komen bijna helemaal vanuit deze geloofsgemeenschappen.
  • De werkzaamheden van het ISFO worden verricht door een ingespeeld team van ervaren vrijwilligers.
  • Het ISFO moet worden beschouwd als een noodfonds en biedt geen structurele hulp.
  • In bepaalde gevallen bestaat de hulp uit financiële ondersteuning maar het ISFO kan ook een bemiddelende rol spelen tussen de aanvrager en verschillende instanties.

 

De Stichting heeft als doel het incidenteel verlenen van materiële en Immateriële hulp vanuit een oogpunt van christelijke naastenliefde aan natuurlijke personen, inwoners van de gemeente Oldambt, die om welke reden dan ook in acute financiële nood verkeren of dreigen te raken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk is.