Orde van dienst zondag 7 juli 2024

Derde zondag van de zomer; liturgische kleur: groen

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger : Ds. Bert Altena
Ouderling taakdrager : Tineke Wisman
Diaken taakdrager : Geert Tuin
Lector : Grietje Timmerman
Kindernevendienst : Janny Geertsema
Organist : Koos Akkerman
Beeld/Geluid : Sander Tiggelaar
Koster : Henk Zwik

Orgelspel

Woord van Welkom

V O O R B E R E I D I N G

Aansteken van de tafelkaarsen moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet en Bemoediging
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering
Lied 298
(Solo en I = Voorganger; II = gemeente)

V: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien
A: ZIE ONS HIER STAAN!
V: Wij, die van U hebben gehoord, –
A: HOOR GIJ ONS AAN.
V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt
A: WEES ONZE HULP.
V: en dat Gij alles hebt gemaakt, –
A: MAAK ALLES NIEUW,
V: en dat Gij ons bij name kent
A: LEER ONS U KENNEN,
V: die Bron van leven wordt genoemd, –
A: DOE ONS WEER LEVEN,
V: die hebt gezegd: ik zal er zijn, –
A: WEES HIER AANWEZIG.

Aanvangslied 96a, Zing een nieuw lied, alle landen

1. Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen,
zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.
Treed in zijn tempel met uw offeranden,
kondig zijn roem bij de heidenen aan.
Refrein: Zing een nieuw lied alle landen.
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.

2. Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen:
aarde en lucht komen vers uit zijn hand,
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:
wild is de zee en tevreden het land.
Refrein: Zing een nieuw lied alle landen.
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.

3 Roep tot de volkeren: God is de koning,
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht;
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.
Refrein: Zing een nieuw lied alle landen
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.

4. Juich wat in zee leeft of leeft op de velden:
zie, uw Verlosser gaat komen, wees blij!
Wuif alle bomen der wouden, verwelkom
juichend uw Koning, want Hij is nabij!
Refrein: Zing een nieuw lied alle landen.
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.

(Allen gaan zitten)

Kyriegebed, met gezongen acclamatie 367 b

Gloria: Lied 304

Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:
houdt Hem in ere.

Zing van de Zoon, licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem, het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere.

Zing van de Geest, adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houdt Hem in ere.

D I E N S T V A N H E T W O O R D

Groet
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed van de zondag

Kindernevendienst
We nemen afscheid van Mariëlle

Eerste lezing: Jesaja 53: 1 – 9

Lied 586
Zie de mens die in zijn lijden
teken werd voor alle tijden
van wat liefde dragen kan.

Weergaloos heeft Hij heel zijn leven
zich aan anderen gegeven –
weerloos is hij alleen.

Die hem ooit op handen droegen
zijn dezelfden die hem sloegen

en die vroegen om zijn dood.
Maar nog is zijn hart bewogen
om hun blinde onvermogen –
stervende pleit hij hen vrij.

Tweede lezing: Hand. 8: 26 – 40

Lied 313: 1, 2 en 5

1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

2 God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and’re stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist’ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
’t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

Overdenking

Orgelspel

Lied 802

1 Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

2 Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft. Refrein

3 Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem uw woord verstaan. Refrein

4 Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang. Refrein

5 Velen, die de moed begaf
blijven staan, of dwalen af.
Hunk’rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand. Refrein

6 Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’

D I E N S T V A N G A V E N E N G E B E D E N

Dankgebed en Voorbeden, met gezongen acclamatie 368 g
Stil gebed en Onze Vader (gezamenlijk)

Mededelingen

Slotlied 969
In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.

Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Wegzending en zegen