Orde van dienst, zondag 30 juni 9.30 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Boukje Haan
Ouderling taakdrager Peter Koers
Diaconale taakdrager Ineke Dusseljee
Organist Jan Muller
Koster Heino Ruiter
Beeld & Geluid Sander Tiggelaar

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering
v ……. Door Jezus Christus, onze Heer
a: Amen

Aanvangslied: (Psalm) 28: 1,2,4

Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!
Blif U niet zwijgend van mij keren,
ik word een dode met de doden,
als Gij U doof houdt voor mijn noden.
Ik hef mijn hand naar waar Gij zijt,
verborgen in uw heiligheid.

Stoot mij niet van U met de bozen,
tref mij niet met de goddelozen,
die heimlijk, met een mond vol vrede,
de plannen van hun boosheid smeden.
Doe hen naar hunner handen daad,
vergeld ze naar hun eigen kwaad!

Geloofd zij God, die naar mijn woorden,
mijn smeken en mijn klagen hoorde.
Hij is mijn schild en mijn betrouwen,
een bolwerk voor wie op Hem bouwen!
Nu juicht mijn hart, nu juicht mijn stem!
en met mijn loflied prijs ik Hem.

Gebed om ontferming met gezongen Kyriëlied 367b

Loflied: 67a

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!

Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht.
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat Heer, uw Naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid.
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!

Gebed
v: De Heer zal bij u zijn
a: De Heer zal u bewaren
……..

Schriftlezing: Handelingen 8: 1b en 4 – 25

Lied: (psalm) 134

 Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.

Die in het huis des Heren zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.

Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is ’t die u bij name riep.

Overdenking 

Orgelspel

Lied: 976

Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,
leesbaar voor mensen als zijn erfenis.
Ons leven mag zich voluit laten lezen,
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift.

Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,
die ons als dode, levenloze letters
beademt en tot nieuwe zin herschrijft?

Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen
zijn wij gezonden, deze wereld in.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

 Slotlied: 967: 1,3,4,5,6

Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.

Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o Herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm U, Heer.

Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.

Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op ’t eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer.

Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkre tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.

Heenzending en zegen

Collecte (onder orgelspel)

Komende diensten in de PGOG

Zondag 7 juli
De Dollert: dienst om 9.30 uur in Bad Nieuweschans
Voorganger: pastor T. Huizing-Piersma

Meeden: dienst om 11.00 uur
Voorganger: pastor T. Huizing-Piersma

Midwolda: geen dienst

Scheemda e.o.: dienst om 9.30 uur
Voorganger: ds. K. Meijer, Onstwedde

Winschoten: dienst om 9.30 uur
Voorganger: ds. B. Altena

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.