Orde van dienst 23 juni 2024, viering van de Maaltijd van de Heer

Orde van dienst hier te zien

Zondag 23 juni 2024
9.30 uur in de Marktpleinkerk

Eerste zondag van de zomer; liturgische kleur: groen
Viering van de Maaltijd van de Heer

Voorganger: ds. Bert Altena
Ouderling taakdrager: Sylvia Bakker
Diaken: Wijbrand Medendorp
Lector : Anke Bos
Organist: Wim Westerman
Beeld/Geluid : Henk Kruizinga
Koster : Lowie Jager

Orgelspel

Woord van Welkom

V O O R B E R E I D I N G

Aansteken van de tafelkaarsen moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet en Bemoediging
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering
Lied 298
(Solo en I = Voorganger; II = gemeente)

V: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien
A: ZIE ONS HIER STAAN!
V: Wij, die van U hebben gehoord, –
A: HOOR GIJ ONS AAN.
V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt
A: WEES ONZE HULP.
V: en dat Gij alles hebt gemaakt, –
A: MAAK ALLES NIEUW,
V: en dat Gij ons bij name kent
A: LEER ONS U KENNEN,
V: die Bron van leven wordt genoemd, –
A: DOE ONS WEER LEVEN,
V: die hebt gezegd: ik zal er zijn, –
A: WEES HIER AANWEZIG.

Openingslied Psalm 27: 1 en 4 (Allen gaan zitten)

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: “Zoek mijn aangezicht”.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ’t uur dat Gij U openbaart!

Kyriegebed, met gezongen acclamatie 367 b

Gloria: 220

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.

Lof zij uw naam die oplicht in de nacht,
uw luister staat geschreven in de sterren,
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht,
taal van genegenheid, tijding van verre.
Wij zien verwonderd naar de stille pracht,
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven?

In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans,
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven.
Wij zijn geschreven met dezelfde hand,
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven.
De Morgenster, zozeer aan U verwant,
Hij heeft het uur der duisternis verdreven.

God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schade en schande –
Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
Uw stad van licht daalt neer over de landen

D I E N S T V A N H E T W O O R D

Groet
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed van de zondag

Lezing: Handelingen 6: 1 – 7

Lied 992

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

2. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3. Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

4. Het is de Geest die ons beweegt
Dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

Overdenking

Orgelspel

Afscheid taakdrager Sylvia Bakker

Lied 971: 1 en 3

1 Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.

3 De Heil’ge Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij
en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

D I E N S T V A N G A V E N E N G E B E D E N

Voorbeden

Mededelingen
(de tafel wordt in gereedheid gebracht)

Nodiging

Tafelgebed Als kracht van omhoog (Dienstboek, nr. 6)

V. De Heer zij met u
A. ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN
V. Wij heffen ons hart op tot God
A. BRENGEN WIJ DANK AAN DE HEER, ONZE GOD
V. Hij is het waard onze dank te ontvangen

(vervolg tafelgebed)

Heilig, 404 b

(vervolg tafelgebed)

Lam Gods, 408 b

(vervolg tafelgebed, afgesloten met Onze Vader)

Tijdens de rondgang zingen we Lied 385

Dankgebed
V. Wij danken U, God onze Vader, dat wij in dit teken van brood en wijn, gemeenschap met U en met elkaar mochten vieren, en wij bidden
A. LAAT DIT TEKEN ALTIJD EVEN STERK ZIJN, U TER EER, ONZE NAASTE TOT HEIL, AMEN

Slotlied 993 (in wisselzang)
1 en 2 allen ; 3 en 4 hoge stemmen
5 en 6 lage stemmen; 7 allen

1. Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand.

2. wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3. ’t Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht.

4. Om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

5. Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

6. want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

7. Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Wegzending en zegen
(Collecte onder orgelspel)