Orde van dienst, zondag 16 juni 9.30 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Itse de Boer
Lector Eise Smid
Ouderling taakdrager Ina Kruizinga
Diaconale taakdrager Leo Deinum
Organist Bouko Tiggelaar
Koster Jan Mulder
Beeld & Geluid Sander Tiggelaar

Orgelspel

Woord van Welkom

V O O R B E R E I D I N G

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)
Groet en Bemoediging
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Openingslied: Psalm 27: 1, 2 en 3 (Allen gaan zitten)

Kyriegebed, (met gezongen acclamatie)
V: …. Bidden wij allen samen: A zingen

Glorialied: Lied 305, alle verzen

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Groet
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed van de zondag

Eerste lezing: Ezechiël 17: 22 t/m 24 (lector)

Lied: Psalm 92: 1, 7 en 8

Tweede lezing: Marcus 4: 26 t/m 34 (predikant)

Lied: Lofverheffing (Lied 339a)

Overdenking                                    

Orgelspel

Lied:   650, alle verzen:

A: 1, 2 en 3    V: 4    M: 5    A: 6 en 7

D I E N S T    V A N   G A V E N   E N    G E B E D E N

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen diaconie

Slotlied: 978, alle verzen

Zegen            

(Collecte onder orgelspel)

Komende diensten in de PGOG

Zondag 23 juni
De Dollert: dienst om 9.30 uur in Bad Nieuweschans
Voorganger: ds. G.W. van der Werff

Meeden: dienst om 11.00 uur
Voorganger: mevr. Van Vliet

Midwolda: geen dienst

Scheemda e.o.: dienst om 9.30 uur
Voorganger: pastor K. Oosterhuis

Winschoten: dienst om 9.30 uur met viering H.A.
Voorganger: ds. B. Altena

PGOG: 15.30 uur Kliederkerk in De Ontmoeting, Scheemda

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur 

Donderdag 20 juni
Wereldkeuken – Engeland. Aanvang 17.30 uur in Ons Gebouw. Kosten € 15,– pp. Info & aanmelding: Jenneke Ploeger.

Zaterdag 22 juni
Happen & Trappen voor hulp in Ethiopië.
Bij het start/eindpunt staat een giftenpot waar een bijdrage in kan voor het goede doel.
Wil je meedoen? Opgave bij y.drewel@gmail.com of lineke_hut@hotmail.com. , dit ivm de catering.

Starten kan tussen 10.00-12.00 uur bij Ons Gebouw in Oostwold (Goldhoorn 6).
Zie voor verdere info het Kerkjournaal van mei, pag. 11.