Orde van Dienst zondag 26 mei Trinitatis

Orde van dienst

Zondag 26 mei 2024
9.30 uur in de Marktpleinkerk

Zondag Trinitatis; liturgische kleur: rood

Voorganger: ds. Bert Altena
Ouderling taakdrager : Judith Groot Zevert
Diaconale taakdrager : Herma Ufkes
Lector: Hilda van der Woude
Organist: Wim Westerman
Beeld/Geluid: Robert Jalink
Koster : Willem van der Laan

U kunt deze dienst bekijken en beluisteren via
www.pg-winschoten.nl en klik op de liturgie van deze dienst of klik rechtstreeks hier.
De overdenking is ook te vinden op www.bertaltena.com

Orgelspel

Woord van Welkom

V O O R B E R E I D I N G

Aansteken van de tafelkaarsen moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet en Bemoediging
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering
Lied 298
(Solo en I = Voorganger; II = gemeente)

V: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien
A: ZIE ONS HIER STAAN!
V: Wij, die van U hebben gehoord, –
A: HOOR GIJ ONS AAN.
V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt
A: WEES ONZE HULP.
V: en dat Gij alles hebt gemaakt, –
A: MAAK ALLES NIEUW,
V: en dat Gij ons bij name kent
A: LEER ONS U KENNEN,
V: die Bron van leven wordt genoemd, –
A: DOE ONS WEER LEVEN,
V: die hebt gezegd: ik zal er zijn, –
A: WEES HIER AANWEZIG.

Openingslied Psalm 8a

1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.

2 Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.

3 Zie ik uw sterren in de nacht
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensekind
dat Gij het kent en zo bemint.

4 Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroon hem als uw bondgenoot,
en maakt hem bijna goddelijk groot.

5 Al wat op aarde is laat Gij
zich buigen voor zijn heerschappij.
De dieren komen in een stoet
hem hoog en breed al tegemoet.

6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
want op de aarde wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.

(Allen gaan zitten)

Kyriegebed, met gezongen acclamatie 367 b

Gloria: 704

1 Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

D I E N S T V A N H E T W O O R D

Groet
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed van de zondag

Eerste lezing: Handelingen 4: 32 – 35

Lied 910: 1, 2 en 3

1 Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is ’t die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons ’t goede doen,
Hij geeft na donk’re regen
een mild en klaar seizoen.

2 Goddank, wij overdenken
’t geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

3 Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kindren kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.

Tweede lezing: Handelingen 4: 36 – 5: 11

Lied 718

1 God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden,
dank voor ’t daag’lijks brood.

2 Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3 Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
’t roepen aan de poort.

4 Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Overdenking

Orgelspel

Lied 1000

Wij zagen hoe het spoor van God
sporen van mensen kruiste.
Wij zagen licht, een vuur laait op,
feest voor armen in het duister.
Refrein:
Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?

Wij zagen mensen teer en fier,
bloeien in steenwoestijnen.
Wij zagen hoe de schepping nieuw
gloort in vrede zonder einde.
Refrein:

Wij zagen lammen op het feest,
dansend en opgetogen.
Wij zagen hoe de hoop weer leeft
in de uitgedoofde ogen.
Refrein

Wij zagen rijken diep ontdaan,
konden zichzelf niet geven.
Wij zagen armen binnengaan
in een huis vol licht en leven.
Refrein

Wij zagen God verloren staan,
zullen zijn kinderen komen?
Wij zagen Gods hart opengaan:
levend water, rijke stromen.
Refrein

D I E N S T V A N G A V E N E N G E B E D E N

Dankgebed, voorbeden met gezongen acclamatie 368 f,
stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Slotlied 981

1 Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2 Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

3 Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5 Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Wegzending en zegen
(Collecte onder orgelspel)