Orde van dienst zondag 12 mei

Orde van dienst

Zondag 12 mei 2024
9.30 uur in de Marktpleinkerk

7e zondag van Pasen; liturgische kleur: wit

Voorganger: Ds. Bert Altena
Ouderling taakdrager : Henny Muller
Diaconale taakdrager : Ineke Dusseljee
Lector : Boukje Haan
Organist: Jan Muller
Beeld/Geluid: Henk Kruizinga
Koster : Willem van der Laan

U kunt deze dienst bekijken en beluisteren via
www.pg-winschoten.nl en klik op de liturgie van deze dienst.
De overdenking is ook te vinden op www.bertaltena.com

Orgelspel

Woord van Welkom

V O O R B E R E I D I N G

Aansteken van de tafelkaarsen moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet en Bemoediging
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering = Lied 293
(solo en I, voorganger; II gemeente)

Lied 298
Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien,
zie ons hier staan. Wij die van U hebben gehoord, hoor Gij ons aan.
Uw naam is dat Gij mensen helpt, wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt, maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent leer ons U kennen.
Die Bron van Leven wordt genoemd, doe ons weer leven.
Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, wees hier aanwezig

Openingslied Psalm 27: 1 en 4
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: “Zoek mijn aangezicht”.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ’t uur dat Gij U openbaart!

(Allen gaan zitten)

Kyriegebed, met gezongen acclamatie 367 b

Glorialied 966: 1, 4 en 5

1 Het heil des hemels werd ons deel
alleen door Gods genade.
Wij werkten en wij wonnen veel,
maar alle winst bleek schade.
’t Geloof ziet Jezus Christus aan:
wat Hij deed is genoeg gedaan
voor al wie leeft op aarde.

4 Want wie hier leeft op zijn gezag,
die is voor God rechtvaardig,
hij vindt zijn handen elke dag
tot goede werken vaardig;
als nieuw wordt rond hem het bestaan
en in hem vangt het voorjaar aan
van ’s Heren nieuwe aarde.

5 Lof Vader, Zoon en Heil’ge Geest,
Hem die voor alle tijden
ons heeft geroepen tot zijn feest,
die zeer ons zal verblijden.
Ja, ons verlangen wordt vervuld
en onze mens’lijkheid onthuld,
zij is in God voleindigd.

D I E N S T V A N H E T W O O R D

Groet
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed van de zondag

Inleiding op de lezingen

Eerste lezing: Handelingen 1: 15 – 26

Lied 667

lied 667
1 Hij leeft,
naar de hemel gevaren,
vertaald in het volle licht
God zal Hem voor altijd bewaren
Wij leven op Hem gericht

2. Hij leeft
in het hart van zijn vrienden
als liefde die ons verbindt,
waarmee Hij de mensen diende
en al onze liefde begint.

3. Hij leeft
in de woorden gezongen.
Zo gaat Hij van mond tot mond.
Wij zingen met vurige tongen
zijn liefde de wereld rond.

4. Hij leeft
waar het brood wordt gebroken,
Hij leeft van hand tot hand.
Verloochend of weersproken,
nog steeds wordt Hij voortgeplant.

5. Hij leeft
in het huis van zijn Vader.
Daar houdt Hij ons bidden bijeen
tot God heel de wereld vergadert,
zijn tent over allen heen.

6. Gij leeft
voor ons oog nog verborgen
tot aan de jongste dag,
Gij leeft tot de dag van morgen
ons toont wat liefde vermag.

Tweede lezing: I Johannes 5: 9 – 15

Lied 972: 1 t/m 5 en 10

1 Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn,
bij woord en water, brood en wijn,
waar alles ons een dag voorspelt
dat hel en dood zijn neergeveld.

2 Ons leven zal geborgen zijn
en eenmaal zal het morgen zijn,
als helder licht ons overstraalt;
een Davidsster die nooit meer daalt.

3 Hier staan wij waar uw stem weerklinkt
en ’t eerste licht in duister blinkt
dat scheiding maakte tussen nacht
en morgenstond het leven wacht.

4 O Heer, wij leven totterdood
Gij roept ons uit de moederschoot
om ongehinderd op te staan
en naar ’t beloofde land te gaan.

5 Gij doet ons reizen door de tijd,
verbonden in saamhorigheid,
in vreugde en verwondering,
in hoop en liefde onderling.

10 Geloofd zij God die eeuwig leeft.
Geloofd Hij die zijn leven geeft!
Geloofd Hij die ons leven doet:
een lichaam uit een vlees en bloed.

Overdenking

Orgelspel

Lied 1005

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
refrein

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water, lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de Vredevorst.
refrein

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Refrein

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
refrein

D I E N S T V A N G A V E N E N G E B E D E N

Dankgebed, voorbeden met gezongen acclamatie 368 f,

God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja

stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Slotlied 982

In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

Wegzending en zegen
(Collecte onder orgelspel)