Orde van dienst Zondag 5 mei

Orde van dienst Zondag 5 mei 2024 9.30 uur in de Marktpleinkerk

6e zondag van Pasen; liturgische kleur: wit

Voorganger:                           ds. Bert Altena
Ouderling taakdrager :           Tineke Wisman
Diaconale taakdrager :           Geert Tuin
Lector:                                    Grietje Timmerman
Kindernevendienst:                Janny Geertsema
Organist:                                 Koos Akkerman
Beeld/Geluid:                          Sander Tiggelaar
Koster:                                    Henk Zwik

U kunt deze dienst bekijken via deze link. De dienst is ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl

De overdenking is ook te vinden op www.bertaltena.com

Orgelspel

Woord van Welkom

V O O R B E R E I D I N G

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

(Allen gaan staan)

Groet en Bemoediging

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

V: Hoor ons aan, Eeuwige God
hoor naar ons bidden
V: Gij die onze harten aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
A: blijf ons niet verborgen
V: Wij herkenden U niet,
wij zochten ons zelf.
A: Gij, Heer, vergeef ons
V: Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
A: geef ons uw genade
V: Breng ons in het reine
met U en met elkaar.
A: Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht, AMEN

Openingslied Psalm 66: 1 en 2

1          Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d’ aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

2          Komt, ziet nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan;
Hij stelde aan de waat’ren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

(Allen gaan zitten)

Kyriegebed, met gezongen acclamatie 367 b

Gloria: Psalm 66 vers 3

3          Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank’len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Groet

V: De Heer zal bij u zijn
a. ook met u is de HEer

Gebed

Moment met de kinderen

Eerste lezing: Psalm 33: 12 – 22

Lied 994

Voor hen die ons regeren,
de hoofden van het land,
bidden wij God de Here
om ootmoed en verstand,
dat zij bewaren hecht en recht
al de getuigenissen,
die ons zijn aangezegd.

De sterken, die bewaken
de wegen met hun woord:
dat zij ook zullen dragen
de zwakken in de poort,
want hoofd en lichaam zijn in pijn
en niemand wordt behouden,
als dié verlaten zijn.

Wij bidden ook om vrede,
de aftocht van geweld:
Heer, dat wij niet vergeten,
hoe Gij de namen telt,
bewaar het land voor overmoed
en voor het blinde razen,
de stemmen van het bloed.

O God, Gij moet regeren
tegen het onverstand:
wij dienen vele heren
tot schade van het land.
Gij zijt genade, uw bevel
doet leven en vergeven,
o God van Israël.

 

Evangelielezing: Johannes 15: 9 – 17

Lied 791: 1 t/m 4

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Overdenking

Orgelspel

Lied 975

 1. Jezus roept hier mensen samen
  die in woord, gebed en lied
  Gods aanwezigheid beamen,
  Prijs nu God, die goed en trouw is,
  prijs de Zoon, die mensen kent,
  prijs de Geest die als de Trooster
  zich naar ons heeft toegewend.

2 Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus’ glorie
is op aarde neergedaald.

3 Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen –
Jezus trekt geen scheidingslijn.
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

4 Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heil’ge zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

D I E N S T    V A N   G A V E N   E N    G E B E D E N

Dankgebed, voorbeden met gezongen acclamatie 368 f,

stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Slotlied 418: 1, 2 en 3

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen, lachen en geween.

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.

Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.

Wegzending en zegen

(Collecte onder orgelspel)