Orde van dienst, zondag 28 april 9.30 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Pastor T. Huizing
Lector Boukje Haan
Ouderling taakdrager Peter Koers
Diaconale taakdrager Leo Deinum
Organist Wim Westerman
Koster Heino Ruiter/Lowie Jager
Beeld & Geluid Henk Kruizinga

Orgelspel

Woord van Welkom

V O O R B E R E I D I N G

Aansteken van de tafelkaarsen

moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(Allen gaan staan)

Groet en Bemoediging
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Openingslied:  283  (Allen gaan zitten)


Kyriegebed

Gloria: Lied 655: 1,3,4 

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Groet
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed

Eerste lezing: Deuteronomium 4: 32-40                                                                                                                     

Zingen: lied 324

Evangelielezing: Johannes 15:1-8

Zingen: lied 653:1,3,5

Overdenking                                         

Orgelspel

Zingen: lied: 992

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Bron van liefde, die ons nabij is in vreugde en verdriet.
Ik geloof  dat wij geroepen zijn mee te werken aan een toekomst, die voor ieder mens menswaardig is.
Ik geloof dat ik in mijn leven geroepen ben om zorgvuldig om te gaan met de aarde, zodat ook na mij nog mensen hier kunnen wonen en leven.
Ik geloof in die mens die mij en anderen nog steeds bemoedigt.
Ik geloof in deze mens Jezus, die we kennen als Zoon van mensen en Zoon van God en die de ereplaats gaf aan mensen die over het hoofd worden gezien.
Ik geloof dat zijn Geest nog onder ons werkt, als wij elkaar dienen, als wij elkaar levenskansen geven, als wij elkaar opbouwen.
Ik geloof dat Zijn Geest ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien en zo mensen met en voor elkaar te worden.
Ik geloof dat ons leven, zwaar en verdrietig als het soms kan zijn, niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat we eens zullen leven bij de Bron van Liefde,
die nu nog verborgen aanwezig is.

D I E N S T    V A N   G A V E N   E N    G E B E D E N

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Zingen slotlied: 976

Wegzending en zegen

Collecte (onder orgelspel)

De kerkenraad wenst u/jou  een goede en gezegende dienst.

Komende diensten in de PGOG

Zondag 5 mei
De Dollert: dienst om 9.30 in Nieuwolda
Voorganger: ds. B.L. van der Woude

Meeden: dienst om 11.00 uur
Voorganger: ds. B. Altena

Midwolda: geen dienst

Scheemda e.o.: dienst om 9.30 uur
Voorganger: ds. G.R. Offringa

Winschoten: dienst om 9.30 uur
Voorganger: ds. B. Altena

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.