Orde van dienst Zondag 7 april

Orde van dienst Zondag 7 april 2024
9.30 uur in de Marktpleinkerk
2e zondag van Pasen
liturgische kleur: wit

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert Altena
Lector Boukje Haan
Ouderling taakdrager Jan Bulder
Diaconale taakdrager Geert Tuin
Organist Bouko Tiggelaar
Koster Henk Zwik
Beeld & Geluid Sander Tiggelaar

Orgelspel

Woord van Welkom

V O O R B E R E I D I N G

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(Allen gaan staan)

Groet en Bemoediging

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering
V: Hoor ons aan, Eeuwige God
A. hoor naar ons bidden
V: Gij die onze harten aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
A: blijf ons niet verborgen
V: Wij herkenden U niet,
wij zochten ons zelf.
A: Gij, Heer, vergeef ons
V: Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
A: geef ons uw genade
V: Breng ons in het reine
met U en met elkaar.
A: Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht, AMEN

Openingslied Lied 217: 1, 2 en 3

De dag gaat open voor het Woord des Heren,
Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht ons tesamen,
God onze Vader.

Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem, hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

(Allen gaan zitten)

Kyriegebed, met gezongen acclamatie 367 b

Gloria: Lied 217: 4 en 5

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Groet

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN               

Gebed 

Moment met de kinderen

Kinderen gaan naar de nevendienst onder het zingen van: Samen in het licht

1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat lichtvertelt ons iets van God, Hij blijft op ons gericht.

2 Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Evangelielezing: Johannes 20: 19 – 29

Lied 840

1 Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom,
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt kom en ik kom.

2 O mijn God, Gij zegt ga en ik ga,
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

3 Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt,
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Overdenking

Orgelspel

Lied 321, couplet 3 wordt gesproken

Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.

Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.

Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.

Blinden herkennen de hand
dovemansoren verstaan hem
zalig de man die gelooft
zalig de boom aan de bron.

Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

D I E N S T    V A N   G A V E N   E N    G E B E D E N

Dankgebed, voorbeden met gezongen acclamatie 368 f,
stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Slotlied 977: 1, 2, 3 en 5

Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd,
Nu in de lente zich verheugt
al wat er leeft op aarde.
De gaarden zijn op ’t schoonst gesierd,
Opdat gij ’t lieve leven viert,
dat God u openbaarde.

De bomen staan in blad gezet,
De aarde dekt haar naaktheid
met een lichte groene wade;
En tulp en narcis evenzo:
Veel heerlijker dan Salomo
bekleedt ze Gods genade.

En vogels, waar men hoort of ziet,
De leeuwerik zingt het hoogste lied,
de zwaluw voedt haar jongen.
De bronnen ruisen overal,
Loof Hem, in wie u eens voor al
het leven is ontsprongen.

God heeft zijn schepping goed gedaan,
hoe zou ik zelf dan buiten staan?
Hij heeft de dood verdreven.
En ik zing mee, nu alles zingt,
het lied dat overal weerklinkt,
de lofzang om het leven.

Wegzending en zegen

Collecte onder orgelspel