Orde voor de Paasdienst, 31 maart 2024

Interieur Marktpleinkerk 2021

Orde van dienst
1e Paasdag
zondag 31 maart 9.30 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert Altena
Lector Grietje Timmerman
Ouderling van dienst Corrie Troost
Diaken van dienst Ineke Dusseljee
Organist Wim Westerman
Trompettist Rens Riechelman
Koster/Beeld & Geluid Heino Ruiter/Sander Tiggelaar

De overdenking is na te lezen op www.bertaltena.com

Lied voor de dienst:

Wees gegroet, gij eersteling der dagen (Gezang 221: 1,3)

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaalgen sabbatsvree!

In uw hoede zijn wij wèl geborgen,
en schoon eerlang ’t oog ons breek’,
open gaat het op de grote morgen
na deez’ aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als we onsterflijk, uit de dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar!

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

(Allen gaan staan)

Votum

De Heer is waarlijk opgestaan!
A. Halleluja
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A: AMEN.

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

V. Dit is de dag van Pasen
a. Wij vieren het leven nieuw geboren
V. Eeuwige God, U die het leven bent en het leven geeft
wij danken U om Jezus, de Levende
a. Hij die ons zijn liefde schenkt
V. Hoor ons aan,
Gij die ons hart ziet
Gij die onze diepten peilt
a. Kom en laat ons weten
dat wij uw kinderen zijn,
V. mensen van het licht
geboren om te leven
a. vandaag en morgen en voor altijd, AMEN

Aanvangslied: 632, Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht. Heeft Hij ons licht aangeheven.

Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren.
Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen.
Hij is zo groot, Hij overmande de dood. Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren Gods heilige Naam.
En Hem in waarheid aanbidden. (Allen gaan zitten)

Kyriegebed, met 367b

Gloria: 624 Christus onze Heer, verrees
Christus, onze Heer, verrees, halleluja
Heilge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja!
Englen juublen Hem ter eer, halleluja!

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed

Verwerking voor jong en oud

Goed, dat jij er bent….

Lied 287

Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed,
zegen zoekt, mag binnentreden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

Rond het boek van Zijn verbond,
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond,
levenswoorden: ja en amen,
als de kerk van liefde leest,
is het feest.

Rond het water van de doop
komt de Rode Zee ter sprake;
droogvoets, tussen nood en dood
volgen wij een brandend baken:
in het nachtelijke uur
vlamt een vuur.

Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen, –
neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn

Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie Uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Eerste Schriftlezing Jesaja 25: 6 – 9

Lied 451, 1, 2 en 4

Richt op uw macht, o Here der heerscharen
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit het land

Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
zend uw gerechtigheid als morgendauw,
dan zal het land de rijkste vruchten geven:
de vijgenboom en wijnstok van de trouw.

Richt aan de vreugdedis voor al de dagen,
reik ons de beker van uw trouwverbond,
wij zullen altoos van uw heil gewagen
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt.

Tweede Schriftlezing Johannes 20: 1 – 18

 

1(allen) De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

2 (hoge stemmen) Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

3 (hoge stemmen) En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

4 (allen) Maar een engel sprak hen aan:
Die gij zoekt is opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

5 (lage stemmen) Denkt toch aan Zijn eigen woord,
dat gij vroeger hebt gehoord.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

6 (lage stemmen) Hij, die grote Mensenzoon,
gaat door ’t graf heen naar zijn troon.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

7 (allen) Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

 Overdenking

 Muziek orgel en trompet

 Lied 637

 O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!

 Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 Mededelingen

 Slotlied: 973

1 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor, halleluja,

2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, halleluja,

3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond, halleluja,

4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. Halleluja!

Wegzending en zegen,
beantwoord met Lied 634, U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Orgelspel