Orde van dienst zondag 24 maart, Palmpasen, 6e zondag Veertigdagen

Interieur Marktpleinkerk 2021

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert Altena
Lector Joost Valeton
Ouderling van dienst Peter Koers
Diaconale taakdrager Wijbrand Medendorp
Organist Jan Muller
Koster Heino Ruiter
Beeld & Geluid Henk Kruizinga

Orde van dienst

Zondag 24 maart 2024
9.30 uur in de Marktpleinkerk

6e zondag Veertigdagentijd, Palmpasen
liturgische kleur: paars

De overdenking is ook te vinden op www.bertaltena.com

Orgelspel

Woord van Welkom

V O O R B E R E I D I N G

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(Allen gaan staan)

groet en Bemoediging

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering
V: Barmhartige God,
Gij die omziet naar uw volk
en zoekt wat verloren is geraakt
wij komen tot U
A. ZIE ONS AAN ZOALS WIJ ZIJN
VOL VAN ONS ZELF
MET DE LAST VAN HET VERLEDEN OP ONZE SCHOUDERS
V: Vergeef ons, Heer,
maak ons tot uw mensen
vol van genade
A: OPEN ONS NAAR U
EN NAAR ELKAAR, AMEN

 Openingslied Psalm 24: 1 en 2 

1 De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

 

2 Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

 

Kyriegebed, met gezongen acclamatie

Psalm 24: 4

4 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van ’s hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

 

Inleiding op de viering / gesprek met de kinderen / projectlied

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Groet

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN           

Gebed

Eerste lezing: Jeremia 4: 19 – 27 en 5: 1

Lied 831: 1 t/m 5

1 Gestuurd op wegen ongedacht,
als eenzaam vechter in de nacht
draag ik de mantel van profeet.
Refrein
Met Gods verdriet ben ik bekleed.
Stem, die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor!
Woord als daglicht, altijd laaiend vuur,
woon op onze lippen, adem in ons oor!

2 Ik riep: Gij vraagt te veel van mij.
Gij zijt te groot, ga mij voorbij!
Maar spreken moest ik, aangeraakt
ben ik nu tot zijn stem gemaakt.

3 Zijn woorden ploegen door mijn grond.
Zij leggen bloot, ze slaan een wond.
Hij roept om ons én klaagt ons aan.
Kan Hij niet zonder ons bestaan? Refrein

4 Zo ongelegen komt zijn woord,
een fluistering die ongehoord
zich in mijn bloed gedrongen heeft,
als liefde waar ik mij aan geef.

5 Hij is een woord dat niet verwaait,
een vuur waarin de liefde laait,
een hamer die de rotsen splijt,
een God die aan ons mensen lijdt

Tweede lezing: Marcus 11: 1 – 11

Lied 552

Dit is een dag van zingen
voorgoed zijn wij bevrijd,
Gods kracht zal ons omringen,
zijn liefde duurt altijd
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord.

Zijn intocht werd tot teken
tot hoeksteen van het recht
van vrede kwam Hij spreken
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.

Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven.
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen|,
uw vrede uit te dragen.
loof God, want Hij is goed.

Overdenking

Orgelspel

Lied 556: 1, 3 en 5

1  Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Kinderen komen met de Palmpasenstokken binnen

Lied 555

Dans en zing: hosanna voor de koning
Dans en zing, hosanna voor de Heer.
op een ezel komt Hij aan
om naar Jeruzalem te gaan

Zwaai de takken heen en weer,
zegen en vrede voor de Heer
refrein

D I E N S T    V A N   G A V E N   E N    G E B E D E N

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Slotlied 835

1 Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2 Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

3 Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4 In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Wegzending en zegen

Collecte onder orgelspel