Liturgie voor de viering in de Marktpleinkerk op de 5e zondag in de Veertigdagentijd, 17 maart 2024 om 9.30 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Pastor J. Tuma
Lector Boukje Haan
Ouderling van dienst Ina Kruizinga
Diaconale taakdrager Geert Tuin
Organist Koos Akkerman
Koster Willem van der Laan
Beeld & Geluid Henk Kruizinga

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen        

moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen
(allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
a: Amen.

Bemoediging:
v: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gebed van toenadering

Aanvangslied: lied 220: 1, 3

3. In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans,
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven.
Wij zijn geschreven met dezelfde hand,
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven.
De morgenster, zozeer aan U verwant,
Hij heeft het uur der duisternis verdreven.

Kyriegebed met gezongen Kyrie: refrein lied 547a

Inleiding op de viering en projectlied:

Gebed:
V:
De Heer zal bij u zijn
A: De Heer zal u bewaren …………………………                                                                                                 

Eerste Schriftlezing: Jeremia 31: 31-34

Zingen Lied: 848: 1, 2, 3

2.Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

3.De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

Tweede Schriftlezing: Johannes 12: 20-33

Zingen: Lied 548: 1, 2, 3, 4

2. Lamp die in mij te wiegen hangt,
naam die mij woorden zacht leert spreken,
wijsheid die niet meer wil ontbreken
in mij die naar uw licht verlangt,
ik wil nu gaan op rechte wegen.
Geen tegenstander houdt mij tegen.

3. Al word ik onverhoeds gewond,
al komen zij om mij te schenden,
ik weet tot wie ik mij kan wenden:
ik leef met U in vast verbond,
Gij die mij naar U hebt geschapen
en in wiens kracht ik mij ontwapen.

4. Om hier te horen en te zien
een afglans van uw hoge lichten,
waarvoor zelfs serafijnen zwichten
als vuur dat vuur tot branden dient,
komen de mensen moe van strijden
op adem bij mij in mijn lijden.

Overdenking          

Orgelspel                                                

Zingen: lied 816: 1, 2, 3, 4

2. Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

3. Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: Lied 538: 1, 3, 4

3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Heenzending en zegen

Collecte onder orgelspel

-0-0-0-

Komende diensten in de PGOG

Zondag 17 maart
is de 5e Vesperdienst in de 40-dagentijd
in Midwolda: in de Verbinding om 19.00 uur.
Voorganger: ds. B. Altena.

Zondag 24 maart
is de 6e dienst in de veertigdagentijd in:
De Dollert: dienst in Nieuwolda om 9.30u.
Voorganger: Pastor J. Tuma

Meeden: dienst om 11.00 uur.
Voorganger; Ds . G.W. van der Werff

Midwolda: geen dienst 

Scheemda e.o.: dienst om 9.30 uur.
Voorganger: ds. G.R. Offringa.

Winschoten: dienst om 9.30 uur.
Voorganger: Ds. B. Altena.

Meeden: 6e Vesper om 19.00 uur.
Voorganger: ds. P.J.M.A. van Ool.

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

20 maart
Wereldkeuken – Ierland. Aanvang 17.30 uur in Ons Gebouw. Kosten € 15,– pp. Info & aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.

24 maart
Marktpleinkerk: 15.30 uur Lezing: “Alleen door vrede kunnen we onszelf bewaren” door ds. Bert L. van der Woude over het boek van dr. Eugen Drewermann over de Bergrede.
Kosten € 5,– pp. Aanmelding niet nodig.

31 maart Paasontbijt
Er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar. Wacht niet te lang maar geef u op. Dit kan tot 22 maart.

Opgave mag bij:
Jan Bulder, tel. 06 – 5364 0357,
email janbulder@pg-winschoten.nl

of
Boukje Haan, tel. 06 – 1032 0802,
email boukje.haan@kpnmail.nl