Liturgie voor de viering in de Marktpleinkerk op de 4e zondag in de Veertigdagentijd, 10 maart 2024 om 9.30 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Grietje Timmerman
Ouderling van dienst Henny Muller
Diaconale taakdrager Ineke Dusseljee
Organist Koos Akkerman
Koster Willem van der Laan
Beeld & Geluid Robert Jalink

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
a: Amen.

Bemoediging:
v: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 122

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: “Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!”
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Kyriegebed met gezongen Kyrie: refrein lied 547a

Inleiding op de viering en projectlied

Gebed
v: De Heer zal bij u zijn
a: De Heer zal u bewaren
………       

Eerste Schriftlezing: Jeremia 29:1-14

Lied: Gezang 37: 1,2,5 (wijs Psalm 72)

Zo sprak de Heer der legerscharen,
de God van Israël,
tot wie zo diep vernederd waren:
o volk, het ga u wel!
Bouwt huizen en gaat daarin wonen,
plant hoven, eet uw vrucht,
gewin u dochteren en zonen
en leef in goed gerucht!

Maar zoek de vrede voor dit Babel
waar gij verbannen zijt,
bidt voor de stad want in haar straten
daagt eens een andere tijd,
ja bidt voor haar want in haar vrede
schuilt ook voor u het heil.
Babel en alle wereldsteden
staan rondom Israël.

Zo heeft de Heer tot ons gesproken,
de God van Israël;
die in het duister zijt gedoken
dit voorportaal der hel,
in deze wereld moet gij wonen
en huizen bij de tijd.
Hier zal Ik u mijn vrede tonen
en hier leid Ik u uit.

Tweede Schriftlezing: Johannes 6: 1-15

Lied: 383

Zeven was voldoende,
vijf en twee,
zeven was voldoende
voor vijfduizend
op de heuvels langs de zee.

Zeven is voldoende,
brood en vis,
Jezus is voldoende
voor ons allen
als de kring gesloten is.

Zeven is voldoende
toen en nu,
zeven is voldoende
alle dagen
van ons leven, dank zij U.

Voed ons met uw leven,
vis en brood,
alle zeven dagen,
Gij verzadigt
allen met uw offerdood.

Want Gij zijt de eerste
rond alom,
ja, Gij zijt de eerste
en de laatste,
kom, o Here Jezus kom!

Overdenking

Orgelspel

Lied: 546

Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden,
verheug u, want gij zijt niet vruchteloos,
de koning komt de vredesstad bevrijden
en de woestijn zal bloeien als een roos.

Jeruzalem, verheug u in de vrijheid,
stad van de Heer, die zeer te loven is!
Wij heffen ’t hoofd omhoog, o Sion, gij zijt
ons aller moeder, stad die boven is.

Jeruzalem, de stad van de belofte,
verwacht een nieuw bestaan van hogerhand.
De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte
en maakt de aarde tot zijn vaderland.

Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden,
in heel de wereld overvloed van brood.
Zo zal het zijn aan ’t einde van de tijden,
de dageraad van God is rozerood

Die in uw lijden zijt terneergezeten,
leef uw verlosser gretig tegemoet,
want deze tijden zijn U toegemeten,
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 993: 1,2,5,6,7

Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Heenzending en zegen

Collecte onder orgelspel

——————————————-

Komende diensten in de PGOG

Op zondag 10 maart is de 4e Vesperdienst in de 40-dagentijd

Scheemda: 4e Vesper om 19.00 uur.
Voorganger: ds. G.R. Offringa.

Zondag 17 maart is de 5e dienst in de 40-dagentijd

De Dollert: geen dienst.

Meeden: dienst om 11.00 uur.
Voorganger: pastor T. Huizing-Piersma.

Midwolda: dienst om 9.30 uur in De Verbinding.
Voorganger: ds. B. Altena.

Scheemda e.o.: dienst om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.W. Baan.

Midwolda: 5e Vesper om 19.00 uur in De Verbinding.
Voorganger: ds. B. Altena.

Winschoten: dienst om 9.30 uur.
Voorganger: Mw. J. Tuma.

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

12 maart
Wijkresto. Aanvang 17.30 uur Gebouw Leger des Heils, Dr. D. Bosstraat. Kosten € 5,– pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

13 maart
Ons Gebouw: 20.00 uur Filosoferen over actuele thema’s. Info en aanmelding: ds. Bert Altena.

13 maart
De Ontmoeting, Scheemda: 10.00-11.30 uur Meditatief dansen olv Ulrike Neumann.