Liturgie voor de viering in de Marktpleinkerk op de 2e zondag van de Veertigdagentijd, 25 februari 2024 om 9.30 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert van der Woude
Lector Eise Smid
Ouderling van dienst Judith Groot Zevert
Diaconale taakdrager Leo Deinum
Organist Koos Akkerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 283

1 In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie

Muziek:  Gabriël Fauré (1845 – 1924)
Cantique de Jean Racine
(in de uitvoering van VOCES8)
https://www.youtube.com/watch?v=g16zSj6Ynko

Project van kindernevendienst met projectlied

Projectlied

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

1e Lezing: 1 Koningen 19 : 9-18

Zingen: Lied 892

En ook wanneer de diepte trilt
en de’aarde siddert als een riet,
is het in deze beving niet
dat Gij U openbaren wilt

Niet in het alverblindend licht
van vuur, niet in een vlammengloed
is het dat Gij wil zijn ontmoet
en vinden wij uw aangezicht.

Evangelielezing: Marcus 9 : 2-10

Lofzang: Lied 339b

U komt de lof toe, u het gezang
U alle glorie, O Vader, o Zoon,
O heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Preek van de Leek

Orgelmuziek: Adagio van Tommaso Albinoni (1671-1750)

Zingen: Lied 545 1 t/m 4

Christus staat in majesteit
door een stralenkrans omgeven
op de berg der heerlijkheid,
licht uit licht en eeuwig leven. Halleluja.

Mozes en Elia zijn
zijn getuigen, want zij weten:
Hij voltooit de lange lijn
van de wet en de profeten. Halleluja.

Daarom spreken zij met Hem
van zijn uitgang en zijn lijden
later te Jeruzalem
in de volheid van de tijden. Halleluja.

Uit de hemel komt een stem
die het visioen komt schragen:
Deze is mijn Zoon; op Hem
rust mijn eeuwig welbehagen. Halleluja.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Mededelingen namens de daconie

Slotlied:  Lied 807

Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind.

2 De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

3 De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen –
maar wie is onze weg?

4 De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.

5 Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

6 Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Zegen

Orgelspel

———————————–

             M E D E D E L I N G E N

Na afloop van de dienst kunt u boeken van Stevo Akkerman
laten signeren. Ze zijn deze zondag ook in de kerk te koop.

Komende diensten in de PGOG
Op zondag 25 februari is de 2e Vesperdienst van de 40-dagentijd

Winschoten: 2e Vesper om 19.00 uur. Voorganger: ds. B. Altena.

Op zondag 03 maart is de 3e dienst in de 40-dagentijd

De Dollert: dienst om 9.30 uur in Oostwold.
Voorganger: ds. G.W. van der Werff.

Meeden: dienst om 11.00 uur.
Voorganger: pastor W. Kuik.

Midwolda: geen dienst.

Scheemda e.o.: dienst om 9.30 uur.
Voorganger: ds. G.R. Offringa.

Winschoten: dienst om 9.30 uur.
Voorganger: ds. B. Altena.

Finsterwolde: 3e Vesper om 19.00 uur.
Voorganger: ds. G.W. van der Werff.

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur)
bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk
voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

27 februari
Ons Gebouw, 17.30-19.30 uur Wijkresto. Inloop vanaf 16.30 uur. Kosten € 5,– pp. Aanmelding bij ds. Bert L. van der Woude.

28 februari
Ons Gebouw, 19.30 uur Muziek beluisterd en toegelicht
door Matthieu ter Horst.

1 maart
Marktpleinkerk, 19.30 uur “Geschenk van hemel en aarde” (wijnproeverij).
Kosten € 10,00 pp. Info en aanmelding bij Bert L. van der Woude.