Liturgie voor de viering in de Marktpleinkerk op de 1e zondag van de Veertigdagentijd, 18 februari 2024 om 9.30 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert Altena
Lector Boukje Haan
Ouderling van dienst Jan Bulder
Diaconale taakdrager Wijbrand Meedendorp
Organist Bouko Tiggelaar
Beeld & geluid Sander Tiggelaar
Koster Jan Mulder

Orgelspel

Woord van Welkom

V O O R B E R E I D I N G

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet en Bemoediging
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering
V: Barmhartige God,
Gij die omziet naar uw volk
en zoekt wat verloren is geraakt
wij komen tot U
A. ZIE ONS AAN ZOALS WIJ ZIJN
VOL VAN ONS ZELF
MET DE LAST VAN HET VERLEDEN OP ONZE SCHOUDER
V: Vergeef ons, Heer,
maak ons tot uw mensen
vol van genade
A: OPEN ONS NAAR U
EN NAAR ELKAAR, AMEN

Openingslied 91a
1 Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

2 Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

3 Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Kyriegebed, met gezongen acclamatie

Lied 536
1 Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen,
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

2 De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as,

3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Inleiding op de viering

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Groet
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed

Eerste lezing: Jeremia 1: 4 – 19

Lied 177: 1 t/m 3

Tweede lezing: Marcus 1: 12 – 15

Lied 539
1 Jezus, diep in de woestijn,
eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd,
veertig lange dagen.

2 Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezweken,
ook al was de honger groot,
voor zijn tegenspreker.

3 Alle rijkdom, alle macht
lagen in Zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht
voor zijn tegenstander.

4 (gesproken door voorganger)
Jezus zei: Ik kniel niet neer,
want er staat geschreven:
‘Bid alleen tot God de Heer,
dien Hem heel je leven’.

5 Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.

Overdenking

Orgelspel

Lied 941
1 Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, Heer moet ik tot U gaan
zo ongewende paden?
Waarom bracht Gij / die onrust mij
in ’t bloed is dat genade?

2 Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al ’t oude en vertrouwde?
O blinde schrik, / mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?

3 Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt / bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?

4 Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land / naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.

D I E N S T    V A N   G A V E N   E N    G E B E D E N

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Slotlied 538
1 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.

2 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Wegzending en zegen

Collecte onder orgelspel

————————————————-

Komende diensten in de PGOG

Op zondag 18 februari is de 1e Vesperdienst van de 40-dagentijd

Meeden: 1e Vesper om 19.00 uur.
Voorganger: Pastor T. Huizing-Piersma.

Op zondag 25 februari is de 2e dienst in de 40-dagentijd

De Dollert: dienst om 9.30 uur in Finsterwolde.
Voorganger: Pastor T. Huizing-Piersma.

Meeden: geen dienst.

Midwolda: geen dienst.

Scheemda e.o.: dienst om 9.30 uur.
Voorganger: pastor E. Vroom.

Winschoten: dienst om 9.30 uur.
Voorganger: ds. B.L. van der Woude/
Preek v.d. Leek met Stevo Akkerman.

Winschoten: 2e Vesper om 19.00 uur.
Voorganger: ds. B. Altena.

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

21 februari
Ons Gebouw, 19.30 uur  Filosoferen over actuele thema’s

22 februari
Ons Gebouw, 17.30-19.30 uur Wereldkeuken – Marokko. Kosten € 15,– pp. Info en aanmelding ds. Bert L. van der Woude.

Het Kloosterweekend Oosterhout op 24-25 februari is volgeboekt.