Liturgie voor de viering van Schrift en tafel in de Marktpleinkerk op 11 februari om 9.30 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Grietje Timmerman
Ouderling van dienst Peter Koers
Diaconale taakdrager Ineke Dusseljee
Organist Jan Muller
Beeld & geluid Robert Jalink
Koster Henk Zwik

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
a: AMEN.

Bemoediging:
v: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 145: 1,3,5

O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven, Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.

Zie, aller ogen zijn op U gericht,
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Gij opent uwe hand, en al wat leeft
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,
in al zijn daden is Hij ons genegen.
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

Kyriëgebed, eindigend met Kyriëlied 301f 

 Loflied: 273
Looft God, die zegent al wat leeft,
der heemlen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

Looft God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom,
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed
v: De Heer zal bij u zijn
a: DE HEER ZAL U BEWAREN
…….

Eerste Schriftlezing: II Koningen 5:1-15b

Lied: (Psalm) 32:1,4

Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
en toegedekt al wat hij had misdreven,
God rekent hem zijn dwalingen niet aan-
heil hem, die recht voor God is komen staan!
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde,
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde,
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand,
mijn leven werd zo dor als dorstig land.

Zo spreekt de Heer: “Mijn weg zal Ik u wijzen,
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft”.
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen-
wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen.
Gij die oprecht van hart en wandel zijt,
verheugt u in den Heer te allen tijd!

Tweede Schriftlezing: Marcus 1: 40-45

Lied: 789

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert zal mij vinden.
Ik heb gezichten, meer dan twee,
ogen die tasten in den blinde,
harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan
en leven bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 387

Als wij weer het brood gaan breken
dat Gij, Heer, ons geeft:
leer ons dan met hem te delen
die geen deel van leven heeft

Als wij van de feestwijn drinken
die Gij, Heer, ons geeft:
leer ons dan om te gedenken
wie een lege beker heeft

Als wij samen in de kring staan
om wat Gij ons geeft:
leer ons dan om vast te houden
wie geen hand in handen heeft.

Als wij weer de lofzang zingen
om wat Gij ons geeft:
leer ons dan voor hem te roepen
die geen stem meer over heeft.

Als wij zo de toekomst vieren
die Gij, Heer, ons geeft:
leer ons dan vandaag te zorgen
voor wie zelfs geen morgen heeft.

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

Mededelingen

DIENST VAN DE TAFEL

De Grote lofprijzing

v.: De Heer zij met u
a.: ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN
v.: Heft uw harten omhoog
a.: WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD
v.: Brengen wij dank aan de HEER, onze God
a.: HIJ  IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN 

Tafelgebed: ‘Met heel uw gemeente’(Epifanie)

v.:     Ja, met recht en met reden, o God,
spreken wij onze lofzegging uit,
hier en nu, overal en altijd,
want voorgoed en wereldwijd
hebt Gij ons en alle mensen
betrokken bij de zegening
die Gij ooit hebt uitgesproken
over Abraham en zijn geslacht.
Duisternis bedekte de aarde,
donkerheid de volkeren –
toen is uw heerlijkheid verschenen,
Sion straalde in uw licht;
haar zonen kwamen van verre,
haar dochters voegden zich bij haar,
geroepen tot nieuwe gemeenschap,
genodigd tot het grote feestmaal.
Daarom brengen wij U lof
en eren U, o Koning der wereld;
met engelen en aartsengelen,
met alle getuigen der eeuwen,
uit alle volkeren en naties,
van alle tongen en talen,
zingen wij U toe:

Lied: 404e Sanctus & Benedictus

Heilig, heilig, heilig, zullen wij U zingen.
Heilig, heilig, heilig, moeten wij U noemen,
met heel de schepping mee uw grote daden roemen!
Zingen wij hosanna, hemelhoog hosanna!
Zegen van Godswege,
Hij die komt gezegend met de naam van Hem!
Zingen wij hosanna, hemelhoog hosanna!

v: Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden
en met al wat daarin besloten ligt
aan mededogen, liefde en genade;
die ons leven ten volle wilde delen
om alle gerechtigheid te volbrengen
en onze verlorenheid te dragen;
die bondgenoot van de armen wil zijn,
eerbewijs geeft aan de geringen
en de minsten der zijnen draagt in zijn hart;
Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,en gezegd:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

a: Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.

v: Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
die Gij uit de dood hebt opgewekt.

Schenk ons, o Heer, nu uw Geest
van waarheid, licht en leven;
geef ons uw Geest overvloedig,
nu wij deze gaven ontvangen:
het brood uit de hemel,
de wijn van het koninkrijk.

Samen met alle nu levenden
die wij aan U opdragen:
hen met wie wij vreugde beleven
en hen over wie wij zorgen hebben,
samen ook, lieve God, met onze doden,
die wij uit handen hebben moeten geven
en die wij voor U en elkaar gedenken,
en samen met alle geloofsgetuigen,
die onze gidsen zijn geweest
op weg naar het land van belofte,

zo, verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen, in hemel en op aarde,
loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie,
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk
waar wij om bidden met de woorden:

Onze Vader …

Lied: Agnus Dei (Lied 408e)

Lam van God, dat wegdraagt de zonden
van heel onze wereld:
Geef uw ontferming!   (2x)

Lam van God, dat wegdraagt de zonden
van heel onze wereld:
geef ons uw vrede!

Vredegroet

v: De vrede van Christus zij met u allen
a: ZIJN VREDE OOK MET U!

Ieder wordt genodigd zijn of haar naasten
“De vrede van Christus” te wensen met een handdruk. 

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

Tijdens onze rondgang en het ontvangen van brood en wijn zingen we:

Lied 62b Mon âme se repose

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul:
de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
se repose en paix.

(Mijn ziel rust in de vrede van God alleen, van Wie mijn heil komt)

Lied 874 Sanctum nomen Domini

Sanctum nomen Domini
magnificat anima mea.
Sanctum nomen Domini
magnificat anima mea.

(Mijn ziel prijst de heilige naam van de Heer.)

Dankgebed

v: U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader
dat Gij ons de gemeenschap met uw Zoon
geschonken hebt,
en wij bidden U:
laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn,
opdat wij als nieuwe mensen leven
U ter eer, onze naaste tot heil.

a: Amen.

Slotlied: 863

Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.

Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.

Een arts is ons gegeven
die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,
heeft ons het heil verworven.

Hij heeft aan ons vergeven
de schuld en schenkt ons leven.
Bij U, o God, bezitten
wij schatten ongeweten.

Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.

Bewaar ons in uw waarheid,

geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

Heenzendingen zegen

Orgelspel

———————————

Komende diensten in de PGOG
Op woensdag 14 februari is de Aswoensdagviering
in de Marktpleinkerk te Winschoten, aanvang 19.30 uur.
Voorganger: ds. G.W. van der Werff.

Op zondag 18 februari is de 1e dienst van de 40-dagentijd

De Dollert: geen dienst.

Meeden: dienst om 11.00 uur.
Voorganger: ds. P.J.M.A. van Ool.

Midwolda: dienst om 9.30 uur in de Verbinding.
Voorganger: ds. G.W. van der Werff.

Scheemda e.o.: dienst om 9.30 uur.
Voorganger: pastor K. Oosterhuis.

Winschoten: dienst om 9.30 uur
Voorganger: ds. B. Altena

Meeden: Vesper om 19.00 uur
Voorganger: pastor T. Huizing-Piersma

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten

Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

13 februari
Ons Gebouw, 12.30 uur Gespreksgroep senioren met lunch. Kosten € 5,– pp. Info en aanmelding ds. Bert Altena.

Marktpleinkerk, vanaf 17.30 uur Pannenkoekendag.

Gebouw Leger des Heils, Dr. D. Bosstraat, 17.30 uur Wijkresto. Inloop vanaf 16.30 uur. Kosten € 5,– pp. Info en aanmelding via ds. Bert L. van der Woude

Het Kloosterweekend Oosterhout op 24-25 februari is volgeboekt.