Liturgie voor de verbintenisdienst van ds. Bert Altena in de Marktpleinkerk, 4 februari 2024 om 15.00 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Van der Werff/Offringa/Huizing/Altena
Lector ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst Ben Wanders
Diaconale taakdrager Ruth Drewel
Organist Koos Akkerman
Beeld & geluid Henk Kruizinga
Koster Heino Ruiter

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen   

Votum

Groet en Bemoediging

Drempelgebed

Openingslied 276, Zomaar een dak

1 Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.

2 Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

3 Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

Inleiding op de viering 

Lied 975, Jezus roept hier mensen samen: 1, 2 en 3

1 Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

2 Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het Heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus´ glorie
is op aarde neergedaald.

3 Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen –
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

D I E N S T    V A N    V E R B I N T E N I S

– presentatie (door past. Tineke Huizing)

– opdracht (door ds. Richard Offringa)

– gelofte en verbintenis (door ds. Gert Wybe van der Werff)

– aanvaarding en verwelkoming

Gezang 473 LvdK, Neem mijn leven, laat het Heer: 1, 2, 3 en 9

1  Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2  Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3  Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

9  Neem en zegen alle vreugd,
al ’t geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Groet

Gebed

Schriftlezing: Marcus 1: 29 – 39

Lied 837, Iedereen zoekt U, jong of oud: 1, 2 en 4

1 Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

2 Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door –
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

4 Koning, uw rijk is zo nabij –
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Overdenking

Orgelspel

Lied 880, Het leven op aarde is vreugde en rijkdom

1 Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,
van ster tot onstuimige zee.

2 Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
in de hectische steden en de stilte van wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.

3 Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.

4 Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Slotlied 993, Samen op de aarde (in wisselzang)
1 en 2 allen
3 en 4 hoge stemmen
5 en 6 lage stemmen
7 allen

1 Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

2 wat hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3 ’t Westen en het Oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4 om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

5 Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

6 want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

7 Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Wegzending en zegen

Collecte onder orgelspel