Liturgie voor de viering in de Marktpleinkerk op de vierde zondag na Epifanie, 28 januari 2024 om 9.30 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. P. J. M. A. van Ool
Lector Hilda van der Woude
Ouderling van dienst Sylvia Bakker
Diaconale taakdrager Cor Vos
Organist Wim Westerman
Beeld & geluid Robert Jalink
Koster Willem van der Laan

Orgelspel

Woord van Welkom

ZINGEN: Intochtspsalm: Psalm 84,  1, 2 en 6

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

(Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

GEBED VAN TOENADERING (Kyriegebed)

Laat ons zingend bidden:

Lied 301: “Heer ontferm U – Christus ontferm U –
Heer ontferm U over ons .

ZINGEN: Glorialied : 868

DIENST VAN HET WOORD

GEBED VAN DE ZONDAG

1E  SCHRIFTLEZING: Deuteronomium 18, 15-20

ZINGEN: Psalm 111, 1 en 6.

EVANGELIELEZING: Marcus 1, 21-28

ZINGEN: lied 333 .

OVERDENKING

Meditatief orgelspel

ZINGEN: Lied 756; 1,2 en 6

DIENST GEBEDEN EN GAVEN

GEBEDEN:  – voorbeden en stil gebed – Onze Vader

MEDEDELINGEN DIACONIE.

ZINGEN: Lied 416.

ZEGEN. (3x Amen)

Orgelspel

————————-            

Komende diensten in de PGOG

 De Dollert:
Op zondag 04 februari is er geen dienst.

Meeden: geen dienst.

Midwolda: geen dienst. 

Scheemda e.o.:
Streekdienst om 9.30 uur, Werelddiaconaat.
In deze viering wordt Ben Wanders bevestigd als
ouderling voorzitter kerkenraad en nemen we afscheid van
Watze Bokma als ouderling voorzitter kerkenraad.
Voorganger: ds. G.W. van der Werff

Winschoten:
Dienst van intrede en verbintenis van ds. B. Altena
in de Marktpleinkerk te Winschoten, aanvang 15.00 uur.

Voorgangers:  Pastores streekgemeente.

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Wijkbijeenkomsten in Winschoten
“Kovvie, kouk en keuveln” voor de wijken op:
*Donderdag 8 februari 2024 van 14.00 tot 16.00 uur
Informele ontmoeting en een goed gesprek staan centraal.
De bijeenkomsten worden gehouden in Ons Gebouw, Burg. Schönfeldplein 7a te Winschoten.