Liturgie voor de viering in de Marktpleinkerk op de 1e zondag van Advent, 3 december 2023, 9.30 uur Kopiëren

Liturgie voor de viering op de 1e zondag van Advent, 3 december 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Koos Akkerman
Ouderling van dienst Ina Kruizinga
Diaconale taakdrager Wijbrand Medendorp
Kindernevendienst Janny Geertsema/Janita Tuin
Organist Koos Akkerman
Beeld & geluid Henk Kruizinga
Koster Willem van der Laan

Orgelspel

WELKOM

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)
GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 25 : 1 en 2

1 Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

2 Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten.

Aansteken van de eerste adventskaars

Kyriëgebed met gezongen Kyrie

Adventsproject: WEET JIJ HOE LAAT HET IS?
Moment met de kinderen.

Zingen: Projectlied

Als je weet dat hij zal komen,
maar je weet nog niet wanneer:
houd dan steeds je ogen open
voor de komst van onze Heer.

Gebed
Voorganger: De Heer zal bij u zijn
Allen: De Heer zal u bewaren

Lezing OT: Jesaja 63,19b – 64,8

Zingen: Lied 437

1 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.

2 Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit,
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.
Gij wolken, breek in regens neer,
regen de Heiland, Israëls Heer.

3 Breek, aarde, uit, breek uit in pracht,
dat berg en dal van lente lacht.
O aarde, wek die roze rood,
ontspring, Heer, aan der aarde schoot.

4 Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost,
die wij verbeiden onverpoosd?
O daal toch uit uw hoog paleis
in ons verloren paradijs.

5 Gij klare zon, gij schone ster,
door ons aanschouwd van eindloos ver,
o zon ga op, o zonneschijn,
laat ons niet in het donker zijn.

6 Wij zijn hier in zo grote nood,
wij leven allen naar de dood.
O kom, en voer met sterke hand
ons weer terug in ’t vaderland.

Evangelielezing: Marcus 13, 24 -37

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.
Overdenking Orgelspel

Zingen: Lied 451

1 Richt op uw macht, o Here der heerscharenf
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit het land.

2 Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
zend uw gerechtigheid als morgendauw,
dan zal het land de rijkste vruchten geven:
de vijgenboom en wijnstok van de trouw.

3 Richt op uw woning en roep ons tezamen,
omring ons met uw alvermogend woord,
wees ons een tempel en roep onze namen,
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord!

4 Richt aan de vreugdedis voor al de dagen,
reik ons de beker van uw trouwverbond,
wij zullen altoos van uw heil gewagen
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt.

5 Richt over de aarde en haar diepe stromen,
de volkeren, de sterren, zon en maan,
zij zullen allen voor uw aanschijn komen
en zingen dat uw woorden niet vergaan.

(Kinderen komen terug in de kerk)

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Lied 462

1 Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

2 Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

3 Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

4 Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

5 Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

6 Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Zegen met gezongen amen

M E D E D E L I N G E N

De kerkenraad wenst u/jullie allen
een goede en gezegende dienst

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl
Of bekijken via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Vanmiddag is er een een avondmaalsviering
in het Vondelhuys, aanvang: 15.00 uur
Voorganger: Ds. Gert Wybe van der Werff

Op zondag 10 december (2e zondag van Advent) is er een
viering in de Marktpleinkerk
Aanvang 9.30 uur Voorganger: Ds. Gert Wybe van der Werff

Mededelingen

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Op woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

7 december
Spiritualiteit. Tweeluik vergeving en dankbaarheid als wegen naar vrede. Op deze eerste avond wordt het thema vergeving en verzoening belicht vanuit verschillende achtergronden.
Aanvang 19.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten.
Info en aanmelding: Judith Groot Zevert (06 – 57531702).

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.