Liturgie voor de viering in de Marktpleinkerk op Nieuwjaarsdag, 1 januari 2024 om 10.30 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling van dienst Jan Bulder
Diaconale taakdrager Herma Ufkes
Organist Koos Akkerman
Beeld & geluid Robert Jalink
Koster Heino Ruiter

Voorblad: Henoch

Orgelspel

Welkom

Lied: 215

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer ’t leven vindt, verstand en kracht.

Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wondren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop.

Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in ’t gebod
brengt daaglijks nader ons tot God.

Maak in uw liefd’ ons, Heer, bereid
voor licht en vreed’ in eeuwigheid!
En dat ons leven iedre dag
als ons gebed U loven mag.

Openingsgebed

Eerste lezing: Lucas 2:21

Lied: 826

O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten.

Hoe hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.

Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niets heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer,
geef dat wij U herkennen mogen.

Tweede lezing: Genesis 5: 1-5 en 18-24

Lied: 823: 1,2

Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werklijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.

Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen ’s mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.

Gedicht van Okke Jager, uit:  Worden als een kind

Henoch wandelde met God

God en Henoch waren kameraden,
dus God kwam vaak bij Henoch op bezoek.
Nadat zij samen voor de kwaden baden,
las God een stukje uit Zijn eigen boek.

Eens zei de Here op een mooie morgen:
“Zeg, Henoch, ga je mee een eindje om?
Je vrouw zal dan wel voor het eten zorgen.”
En Henoch zei: “’t Is goed hoor, God, ik kom!”

Hij durfde wel zijn kind’ren achterlaten.
Hij riep: “Tot straks!” en deed de deur op slot.
Zij hadden samen heel veel te bepraten,
dus Henoch wandelde aldoor met God.

De vogels wisten wel, voor Wie zij zongen,
en alle bloemen kwamen nu aan bod.
De herten kwamen dichtbij met hun jongen,
en Henoch wandelde aldoor met God.

Totdat opeens – “o Heer!” zei hij geschrokken,
“Wij zijn al veel te ver: daar staat Uw Huis!
’t Is lang geleden al dat wij vertrokken…
Hoe kom ik ooit alleen weer veilig thuis?”

“Och Henoch”, zei de Heer, “om tijd te winnen,
– Je komt toch later bij Mij wonen, – zeg,
ga nu dan maar gelijk met Mij naar binnen!”
En Henoch was niet meer: God nam hem weg

Overweging

Lied: 823: 4,5

Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o Koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.

Gebeden

Slotlied: :(Psalm) 121

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet;
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israels wachter wezen.

De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Zegen

Orgelspel

—————————————————

Komende diensten in de PGOG

Zondag 7 januari 2024
Is er geen viering in de Marktpleinkerk te Winschoten.
Oostwold: dienst om 9.30 uur. Voorganger: pastor Tineke Huizing-Piersma. Met koffiedrinken en Nieuwjaardsdrankje na.
Scheemda: dienst om 9.30 uur. Voorganger: ds Ariaan Baan
Midwolda in de Verbinding om 10.00 u. Ochtendgebed door de werkgroep vieringen.
Meeden: dienst om 11.00 u. Voorganger: mevr. van Vliet.

Zondag 14 januari
Dienst om 9.30 uur in de Ontmoeting te Scheemda. Voorganger: ds.Richard Offringa
Afscheidsdienst van ds. Bert L. van der Woude om 15.00 uur in de Vennekerk te Winschoten

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

De lezing door Judith Groot Zevert  ‘Dankbaarheid als weg naar vrede’ van 25 januari a.s., komt door omstandigheden te  vervallen.

Wijkbijeenkomsten in Winschoten

“Kovvie, kouk en keuveln” voor de wijken op:
*Dinsdag 9 januari 2024 van 14.00 tot 16.00 uur
*Dinsdag 16 januari 2024 van 19.30 tot 21.30 uur
*Donderdag 8 februari 2024 van 14.00 tot 16.00 uur

Informele ontmoeting en een goed gesprek staan centraal. De bijeenkomsten worden gehouden in Ons Gebouw, Burg. Schönfeldplein 7a te Winschoten