Liturgie voor de viering in de Marktpleinkerk op de zondag na Kerst, 31 december 2023 om 9.30 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Hilda van der Woude
Ouderling van dienst Peter Koers
Diaconale taakdrager Ineke Dusseljee
Organist Bouko Tiggelaar
Beeld & geluid Sander Tiggelaar
Koster Willem van der Laan

Voorblad: Simeon met het kind Jezus, Rembrandt, 1669

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 90: 1,2,3

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,
de aarde en de zee gestalte kregen,
nog eer uw scheppend woord aan alle leven
een wereld om te wonen heeft gegeven,
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.

O Here God, Gij wendt het mensenleven
om het weer aan het stof terug te geven.
Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder.
Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder
als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog
gelijk de dag van gistren die vervloog.

Gebed om ontferming met gezongen Kyriëlied 301h

Loflied: 159a

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: Jesaja 61:10- 62:3

Lied: 176: 1,2

Tweede Schriftlezing: Lucas 2: 22-39

Lied: (Psalm) 90: 6,7,8

Zeventig, tachtig jaren mensenleven,
is dat, o Heer, om hoog van op te geven?
’t Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen.
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag,
dat in ons hart de wijsheid wonen mag.

Wend U tot ons, keer tot ons weder, Here,
hoe lang nog zult Gij uw gelaat afkeren?
Schenk ons het morgenrood van uw genade,
dan prijzen wij voortaan uw grote daden.
Vergun uw volk, na jarenlange druk,
nu vele jaren zorgeloos geluk.

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Overdenking

Orgelspel: ‘Das alte Jahr vergangen ist’ (Koraalvoorspel van Johann Sebastian Bach)

Lied: 494

Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.

Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in iedere mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

Gij zijt in ons verloren
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Lied:  90a: 1,2,5,6

O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.

De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Heenzending en zegen

Collecte onder orgelspel

—————————————————

Komende diensten in de PGOG

Op maandag 1 januari (nieuwjaarsdag) is er een viering
in de Marktpleinkerk te Winschoten, aanvang 10.30 uur.
Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff.

Zondag 7 januari 2024
Is er geen viering in de Marktpleinkerk te Winschoten.
Oostwold: dienst om 9.30 uur. Voorganger: pastor Tineke Huizing-Piersma. Met koffiedrinken en Nieuwjaardsdrankje na.
Scheemda: dienst om 9.30 uur. Voorganger: ds Ariaan Baan
Midwolda in de Verbinding om 10.00 u. Ochtendgebed door de werkgroep vieringen.
Meeden: dienst om 11.00 u. Voorganger: mevr. van Vliet.

Zondag 14 januari
Dienst om 9.30 uur in de Ontmoeting te Scheemda. Voorganger: ds.Richard Offringa
Afscheidsdienst van ds. Bert L. van der Woude om 15.00 uur in de Vennekerk te Winschoten

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

De lezing door Judith Groot Zevert  ‘Dankbaarheid als weg naar vrede’ van 25 januari a.s., komt door omstandigheden te  vervallen.

Wijkbijeenkomsten in Winschoten

“Kovvie, kouk en keuveln” voor de wijken op:
*Dinsdag 9 januari 2024 van 14.00 tot 16.00 uur
*Dinsdag 16 januari 2024 van 19.30 tot 21.30 uur
*Donderdag 8 februari 2024 van 14.00 tot 16.00 uur

Informele ontmoeting en een goed gesprek staan centraal. De bijeenkomsten worden gehouden in Ons Gebouw, Burg. Schönfeldplein 7a te Winschoten