Liturgie voor de Kerstviering in de Vennekerk op 25 december 2023 om 09.30 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Anke Bos
Ouderling van dienst Tineke Wisman
Diaconale taakdrager Wijbrand Medendorp
Organist Jan Muller
M.m.v.
Christelijk Gemengd Koor Excelsior
o.l.v. Bouko Tiggelaar (gastdirigent)
Beeld & geluid/Koster Sander Tiggelaar/Henk Zwik

Voorblad: De aanbidding van het Kind, Giralamo de Santa Croce

Orgelspel

Woord van Welkom

Excelsior zingt:
-Het was advent
-Klokgelui van Bethlehem

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: 477: 1,2,3,5

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse eng’len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.

Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Zingt aarde en hemel,
Zingt nu eng’lenkoren,
Zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Toelichting liturgische schikking en afronding Adventsproject kindernevendienst:
Hoe laat is het?

Projectlied:

Nu de tijd is aangebroken
van de koning in de stal,
durven mensen weer te dromen
dat de vrede komen zal.

Gebed om ontferming, afgesloten met:

Loflied: 468

Prijs de Heer die herders prijzen,
die in ’s hemels paradijzen
alle englen eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.

Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heilgen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

Aan de Koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren,
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Excelsior zingt:
-Eng’len kondigen het aan
-Hoor de eng’len zingen d’eer

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: Jesaja 52:7-10

Lied: (Psalm) 98: 1,2,3

Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Laat heel de aard’ een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef,bazuin,uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Tweede Schriftlezing: Johannes 1: 1-14

Lied: 488

In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.
Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.

Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont temidden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.

Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.

Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.

Overdenking

Lied: 478: 1,2,4

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t licht is, in de nacht,
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die ’t al draagt in zijne hand.

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Dankgebed en voorbeden

Excelsior zingt:
-Luister naar de eng’len stem
-Vrede, vrede, vrede op aard

Mededelingen

Lied: 489: 1,2

Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden is zijn naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

Heenzending en zegen

Slotlied: Ere zij God   

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen, een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Orgelspel

——————————————–

Komende diensten

Op zondag 31 december (oudjaar) is er een viering
in de Marktpleinkerk te Winschoten, aanvang 9.30 uur.
Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff.

Op maandag 1 januari (nieuwjaarsdag) is er een viering
in de Marktpleinkerk te Winschoten, aanvang 10.30 uur.
Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff.

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

28 december
Jonge mensen op het concertpodium. Klassiek concert Duo Calvo-Emmerink.
Marktpleinkerk, aanvang 19.30 uur. Entree gratis, vrije gift na afloop voor de musici.

De lezing door Judith Groot Zevert  ‘Dankbaarheid als weg naar vrede’ van 25 januari a.s., komt door omstandigheden te  vervallen.