Liturgie voor de Kerstnachtdienst in de Marktpleinkerk op 24 december 2023 om 22.00 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Itse de Boer
Lector Joost Valeton
Ouderling van dienst Judith Groot Zevert
Diaconale taakdrager Geert Tuin
Organist Koos Akkerman
Beeld & geluid Henk Kruizinga
Koster Jan Mulder

Gedicht: ‘Kerstmis’ – Huub Oosterhuis

Woord van welkom

De tafelkaarsen worden aangestoken

Zingen: Intochtslied 477 1 en 2

De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Votum:
Taakdrager: Om het feest van Christus’ geboorte te vieren zijn wij in de nacht samengekomen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Begroeting:
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer.
A: AMEN.

Bemoediging en gebed van toenadering:
V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V.: In donkere nacht zijn wij hier gekomen, o God.
A: Wij zoeken naar licht in het donker,
V.: een levensteken vanuit de hemel.
A.: dat ons richting geeft en weer toekomst opent.
V.: Juist in een wereld vol verwardheid en een cultuur vol tegenlicht, hebben wij het levensteken van U zo nodig.
A.: Kom ons tegemoet, o God,
met dat teken als licht op ons pad.
V.: En open in het geboren Kind voor ons de weg .
A.: om weer in vrede te leven met U en met elkaar. Amen.

Afsluiting van de intocht:

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning. (Allen gaan weer zitten)

Gebed om ontferming:
V.: bidden wij allen samen:
A: Zingen: Kyrie eleison

Zingen: Loflied: Lied 487, geheel

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen.
Alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen.
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.

D E   H E I L I G E   S C H R I F T

V.: De HEER zij met u!
A: De Heer zal u bewaren.

Gebed bij de opening van de bijbel

Eerste lezing: Micha 5: 1 t/m 4a

CD – “Ik mag hier aan Uw kribbe staan”
J.S. Bach, Trompet, piano en orgel

Tweede lezing: Lucas 2: 1 t/m 20

A. Lucas 2: 1 t/m 7

Zingen: Lied 498 vers 1
(Betlehem, o, uitverkoren stad)

B. Lucas 2: 8 t/m 14

Zingen: lied 498 vers 4

Trouw en goedheid zullen wonen
in het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen
zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja

C. Lucas 2: 15 t/m 20

Zingen: Lied 498 vers 5

Ere in de hoge’ zingen
alle engelen tezaam
voor de herder der geringen
tot de glorie van zijn naam.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

Overdenking

CD – ‘Away in a manger’ trompet, piano en orgel

Gebeden met dank en voorbede – stil gebed – Onze Vader

Mededelingen

Zingen: Lied 483

Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.(2x)

Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!

Gedicht  ‘sta op en schitter’

Slotlied: Ere zij God
Ere zij God, Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge, Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Zending en zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel

—————————————

Na afloop van de dienst van de dienst is er
chocolademelk en glühwijn

 De Kerkenraad wenst U/jou
gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2024!