Liturgie voor de viering in de Marktpleinkerk op de 4e zondag van Advent, 24 december 2023 om 09.30 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Koos Akkerman
Ouderling van dienst Henny Muller
Diaconale taakdrager Leo Deinum
Organist Wim Westerman
Beeld & geluid Henk Kruizinga
Koster Jan Mulder

Voorblad: De aankondiging, Sandro Botticelli, 1489 – 1490

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
a: Amen

Bemoediging:
v: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
a: die hemelen aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed
v: Met ogen vol verlangen zien wij naar U uit
a: Hier zijn wij God, uw kinderen.
v: Wij zoeken licht voor ons hart en ons leven
a: Wij zoeken licht voor onszelf en elkaar
Breng ons samen en keer ons tot U
a: Amen.

Aanvangslied: 437

Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.

Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit,
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.
Gij wolken, breek in regens neer,
regen de Heiland, Israëls Heer

Breek, aarde, uit, breek uit in pracht,
dat berg en dal van lente lacht.
O aarde, wek die roze rood,
ontspring, Heer, aan der aarde schoot.

Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost,
die wij verbeiden onverpoosd?
O daal toch uit uw hoog paleis
in ons verloren paradijs.

Gij klare zon, gij schone ster,
door ons aanschouwd van eindloos ver,
o zon ga op, o zonneschijn,
laat ons niet in het donker zijn.

Wij zijn hier in zo grote nood,
wij leven allen naar de dood.
O kom, en voer met sterke hand
ons weer terug in ’t vaderland.

 Gebed om ontferming met gezongen Kyrïelied 301h

Aansteken van de adventskaarsen en toelichten van de liturgische schikking

Adventsproject: Weet jij hoe laat het is?

Projectlied:

Uit de hemel komt een engel
en hij gaat naar Nazaret,
om het grote nieuws te brengen
dat de Heer de mensen redt.

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
v: De Heer zal bij u zijn
a: DE HEER ZAL U BEWAREN
.….

Eerste Schriftlezing: 2 Samuel 7: 1-16

Lied: Psalm 132: 1,2,6,9,10
Heer, denk aan David en zijn eed.
Eens riep hij de geduchte naam
van Jakobs sterke helper aan,
gedenk aan David en het leed
dat hij voor U heeft uitgestaan.

Geen vrede kwam den koning toe,
geen woning ter verlustiging,
geen plek waar hij ter ruste ging,
zolang zijn Heer geen vaste voet
op aarde had, geen vestiging.

Sta op, o Heer, ga ons vooraan
tot waar uw voet een voetbank vond,
Gij en de ark van uw verbond.
Laat hier uw priesters voor U staan
en hoor het loflied uit hun mond.

Sion is van den Heer voorgoed,
Hij heeft het aan zijn eer gewijd;
“Hier is Mijn rust in eeuwigheid,
hier geef Ik brood in overvloed
en spijze alwie honger lijdt!

Daar staat de troon al opgericht,
daar zetelt de gezalfde Zoon,
in Davids stad,op Davids troon,
al wie Hem haatten schamen zich
en bloeien zal zijn koningskroon!”

 Tweede Schriftlezing: Lucas 1:26-38

Lied: 473
Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.

Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.

Overweging

Orgelspel

Lied: 152: 1,3,5,8,10

Mijn hart verheugt zich zeer
en roemt in God, de Heer.
Hij doet mij ’t hoofd opsteken.
Hij heeft mijn eer gered.
Ik kan vrijmoedig met
al wie mij hoonde spreken.

Waartoe dat loos gepraat
van eigen hoge staat,
die trots van kloeke mannen!
De Heer die alles weet
beoordeelt lief en leed
en weegt der mensen plannen.

Wie breed aan tafel zat
en lekkernijen at
leert schamel brood te prijzen.
Maar wie gebrek leed, is
gezeten aan een dis
vol uitgelezen spijzen.

Het is de Heer die doodt
en die de donk’re schoot
van ’t graf weer kan ontsluiten.
Waar Hij het leven geeft,
die zelve waarlijk leeft,
daar is het niet te stuiten.

Des Heren woord beslist
der volken oude twist.
De laatsten worden eersten.
Mijn hart verheugt zich zeer,
en roemt in God, de Heer.
Zijn vredevorst zal heersen.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader;

Mededelingen

Slotlied: 440: 1,2,4

Gaat, stillen in den lande,
uw Koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wondren doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons vo’o’r alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

Vat moed, bedroefde harten,
de Koning nadert al.
Vergeet  uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in ’t woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

Gij schenkt met volle handen,
die zelf de armoe draagt.
Gij maakt uzelf te schande,
die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen, groot en klein,
die ’t al van U ontvingen,
U ons hosanna zingen
en eeuwig dankbaar zijn.

Heenzending en zegen

Collecte onder orgelspel

—————————————-

Komende diensten

Vanavond is er een kerstnachtdienst
in de Marktpleinkerk te Winschoten, aanvang 22.00 uur.
Voorganger ds. Itse de Boer.

Op 1ste kerstdag 25 december is er een viering
in de Vennekerk te Winschoten, aanvang 9.30 uur.
Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff.
M.m.v. Christelijk Gemengd Koor Excelsior

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

28 december
Jonge mensen op het concertpodium. Klassiek concert Duo Calvo-Emmerink.
Marktpleinkerk, aanvang 19.30 uur. Entree gratis, vrije gift na afloop voor de musici.