Liturgie voor de viering in de Marktpleinkerk op de 3e zondag van Advent, 17 december 2023 om 11.00 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Eise Smid
Ouderling van dienst Corrie Troost
Diaconale taakdrager Herma Ufkes
Organist Bouko Tiggelaar
Beeld & geluid Robert Jalink
Koster Heino Ruiter

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
a: Amen

Bemoediging:
v: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
a: die hemelen aarde gemaakt heeft.

Introïtus: lied 450: Cantorij:1 ; allen: 2,3

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!
Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

Weest niet bezorgd, maar bidt en smeekt de Heer,
weest niet bezorgd, maar mild en toegenegen,
want Hij brengt in uw ballingschap een keer;
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend.

Daarom, dankt God! De vrede die Hij geeft
gaat alle redelijk verstand te boven.
Hij die uw harten in zijn hoede heeft,
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven. 

Aanvangslied: Psalm 85: 1, 2 

Antifoon 432c door Cantorij: Verblijdt u, nu en altijd. De Heer is nabij!

Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

Of blijft uw wrevel tegen ons gericht,
verbergt Gij steeds uw godlijk aangezicht?
Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer
opdat het zich in U verblijde, Heer?
Toon ons uw heil en goedertierenheid;
ik ben o God tot luisteren  bereid.
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt,
tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.

Kyriegebed met gezongen Kyrië 301h

Aansteken van de adventskaarsen

Adventsproject: Weet jij hoe laat het is?

Projectlied:

Met de woorden van Jesaja
kunnen mensen verder gaan.
Op een mooie, nieuwe aarde
zal geen oorlog meer bestaan.

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
v: De Heer zal bij u zijn
a: DE HEER ZAL U BEWAREN
……..

Eerste Schriftlezing: Jesaja 65: 17-25

Lied: 176 Cantorij: 1; allen: 2, 5

Om Sions wil zwijg ik niet stil,
maar zal het heil des Heren,
Jeruzalem, met luider stem
lofzingend profeteren;
totdat uw leed gewroken is,
totdat uw licht ontstoken is,
totdat gij straalt in ere.

Uw luister gaat als dageraad
voor alle volken blinken.
Gij draagt voortaan een nieuwe naam
die God u toe zal denken.
O kroonjuweel, o donkre gloed,
o kleinood Gods dat flonkren moet
met glans die Hij zal schenken.

Dan wordt uw ooft niet meer geroofd,
geen oogst gaat meer verloren.
Dan zult gij staan met most en graan
in ’t huis, door God verkoren.
De zaaier eet de vrucht van ’t land.
Dit heeft God bij zijn rechterhand
aan Israël gezworen.

Tweede Schriftlezing: Johannes 3: 22-30

Lied: 452 Cantorij: 1; allen: 2,3

Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!

Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

Overdenking

Orgelspel

Lied: 463 Cantorij: 1,3,5,7; allen: 2,4,6,8

Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?

Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

Herder, wil behoeden,
wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!

Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!

Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!

Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!

Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!

Gedenken van dhr. Klaas Dusseljee

Lied:  961

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Na elke voorbede: 367k

Mededelingen

Slotlied: 466  Cantorij: 1, 5;  allen: 3, 7

O wijsheid, daal als vruchtbare taal!
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal,
op aarde plant het kwaad zich voort,
de waanzin voert het hoogste woord.
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Ja kom, Gij wortel Isai,
verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw,
o herder, sla de boze leeuw!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Daag op, o grote dageraad,
licht aan, wij zijn ten einde raad,
verjaag de nacht van onze nood
en maak uw toekomst rozerood!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Emmanuël, bewijs uw naam!
wees uw belofte, neem ons aan,
zegen het volk dat vrede wil,
maak Israël gerust en stil.
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Heenzending en zegen

Collecte onder orgelspel

———————————————–

Komende diensten

Op zondag 24 december is er een viering (4e advent)
in de Marktpleinkerk te Winschoten, aanvang 9.30 uur.
Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff.

Op zondag 24 december is er een kerstnachtdienst
in de Marktpleinkerk te Winschoten, aanvang 22.00 uur.
Voorganger ds. I. de Boer.

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

17 december
De traditionele adventswandeling in Balloo. Vertrek 13.00 uur station Winschoten.
Kosten € 2,50 pp. voor vervoer (auto) en consumptie. Info en aanmelding: Ellen Smid.

22 december
Wereldkeuken van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten met deze keer gerechten uit Israël en de Palestijnse gebieden.
Kosten € 15,- pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

28 december
Jonge mensen op het concertpodium. Klassiek concert Duo Calvo-Emmerink.
Marktpleinkerk, aanvang 19.30 uur. Entree gratis, vrije gift na afloop voor de musici.