Liturgie voor de viering in de Marktpleinkerk op de 2e zondag van Advent, 10 december 2023 om 9.30 uur

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Boukje Haan
Ouderling van dienst Jan Bulder
Diaconale taakdrager Cor Vos
Organist Jan Muller
Beeld & geluid Sander Tiggelaar
Koster Jan Mulder

Voorblad: Johannes de Doper door El Greco, ca.1600

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
a: Amen

Bemoediging:
v: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
a: die hemelen aarde gemaakt heeft.
Gebed van toenadering
v: Met ogen vol verlangen zien wij naar u uit
a: Hier zijn wij God, uw kinderen.
v: Wij zoeken licht voor ons hart en ons leven
a: Wij zoeken licht voor onszelf en elkaar
v: Breng ons samen en keer ons tot U
a: Amen

Aanvangslied: (Psalm) 80: 1,2

Kyriegebed, eindigend met lied 301f

Adventsproject: Weet jij hoe laat het is?

Moment met de kinderen

Projectlied:

Bij het water klinken woorden
van de stem in de woestijn.
Zo laat God de mensen horen:
‘Ik zal altijd bij je zijn.’

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

Lied: 442

Eerste Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11

Lied: 439: 1,2

Tweede Schriftlezing: Johannes 1: 19-28

Lied: 528: 1,2,3

Overdenking

Orgelspel

Lied:  445

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 440: 1,3,4

Heenzending en zegen

Collecte onder orgelspel

——————————————————-

Komende diensten

Op zondag 17 december is er een viering (3e advent)
in de Marktpleinkerk te Winschoten, aanvang 11.00 uur.
Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff.
m.m.v.de Cantorij o.l.v.Grebber Koster
Koffie drinken om 10.15 uur.

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

12 december
Gespreksgroep senioren met lunch van 12.30 tot 15.00 uur in Ons Gebouw te Winschoten.
Kosten € 5,- pp. Info en aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.

12 december
Wijkresto, 17.30 uur in het gebouw van het Leger des Heils, Dr. D. Bosstraat te Winschoten. Inloop vanaf 16.30 uur. Kosten € 5,- pp. Info en aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

13 december
Filosoferen over actuele thema’s. Aanvang 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten.
Info en aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.

17 december
De traditionele adventswandeling in Balloo. Vertrek 13.00 uur station Winschoten.
Kosten € 2,50 pp. voor vervoer (auto) en consumptie. Info en aanmelding: Ellen Smid.