Liturgie voor de viering op de 9e zondag van de herfst, 19 november 2023 om 11.00 uur vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Anke Bos
Pastorale taakdrager Peter Koers
Diaconale taakdrager Leo Deinum
Organist Bouko Tiggelaar
Beeld & geluid Sander Tiggelaar
Koster Jan Mulder

Voorblad: Het laatste oordeel, Rogier van der Weyden, 1446-52

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering 

Aanvangslied: (Psalm) 9: 1,4,5,9,10

Met heel mijn hart zing ik uw eer,
prijs ik uw wonderwerken, Heer.
Ik wil mij in uw naam verblijden,
U, hoogste God, mijn psalmen wijden.

God heeft zijn rechtstoel opgericht,
zijn troon in eeuwigheid gesticht.
Hij zal de volken voor zich stellen
en zijn rechtvaardig vonnis vellen.

Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt.
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet.
Een burcht voor wie in nood verkeren,
een vaste burcht is onze Here.

Ten dode voert het duister pad
van al het volk dat God vergat.
Maar wie ellendig is, mag hopen.
Het heil blijft voor de arme open.

O Heer, sta op, toon wie Gij zijt,
richt allen in gerechtigheid
en laat ontsteltenis hen treffen,
dat zij hun sterflijkheid beseffen.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie 301h

Loflied:  985

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!

Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

Voor jonge oren: Goed gedaan?

Lied:
Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.
Dat licht verteld ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,
en wie zich open stelt,
ervaart misschien een beetje licht,
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: Ezechiël 34: 11-17

Lied: 763: 1,2,3

Zij zullen de wereld bewonen,
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel
brengt Hij naar het heilige land.

Er zal geen verzengende hitte,
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weiden aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.

En Hij maakt de hoogte begaanbaar
en Hij baant een weg door de zee,
van alle vier einden der aarde
brengt Hij zich een volk bijeen.

Tweede Schriftlezing: Matteüs 25:31-46

Lied: 333

Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Overdenking

Orgelspel

Lied:  775

Dag der dagen, als de tijden
zich tot heil zullen verwijden
voor wie bovenmate lijden

Dag van eindeloos erbarmen
en gerechtigheid aan armen
die aan recht zich zullen warmen.

Dag van glorie voor verdrukten
en verheffing van wie bukten,
alle aan het stof ontrukten.

Dag van vinden van diegenen
die door grof geweld verdwenen,
om wie mensen nu nog wenen.

Dag van brood en herverdelen,
voedsel voor ontelbaar velen,
diepe wonden zullen helen.

Dag van zon en dag van vrede,
alle droefheid is verleden
in een onaantastbaar heden.

Dag van vreugde en verbazen
om het zien van wat wij lazen:
er was licht, het licht van Pasen.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 760

Gij zijt de zin van wat wij zijn,
de hartsfontein
die water geeft
dat leven is voor al wat leeft.

Gij gaat in ’t donker voor ons uit
en niemand stuit
uw grote gang
de eeuwen door, een wereld lang.

Al dwalen we ook ten dode af
tot over ’t graf,
voorgoed zijt Gij
ons met uw tederheid nabij.

Wij keren allen tot U weer,
beminde Heer
en grote God.
Hoe liefelijk is dan ons lot.

Als alles nieuw wordt voor ons oog,
de hemel hoog,
de aarde wijd
glanzen van onverganklijkheid.

Als in het vorstelijke licht
voor uw gezicht
wij blinkend staan
met witte waarheid aangedaan.

Heenzending en zegen

Orgelspel

————————————

Komende diensten

Op zondag 26 november is er een viering (Eeuwigheidszondag)
in de Vennekerk te Winschoten, aanvang 9.30 uur.
Voorgangers ds. Bert L. van der Woude en ds. Gert Wybe van der Werff.

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

22 november
Filosoferen over actuele thema’s. Aanvang 19.30 in Ons Gebouw te Winschoten.
Info en aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.