Liturgie voor de viering (Oogstdienst) op de 8e zondag van de Herfst (12 november) om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Liturgie voor de viering (Oogstdienst) op de 8e zondag van de Herfst  (12 november 2023) om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Joost Valeton
Ouderling van dienst Sylvia Bakker
Diaken Herma Ufkes
Kindernevendienst
Organist Jan Muller
Beeld & geluid Robert Jalink
Koster Heino Ruiter

Orgelspel

WELKOM

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)
GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 85 : 1, 3 en 4

1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.

4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Kyriëgebed met gezongen Kyrie

Glorialied: lied 906 : 2, 6 en 8

2 God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, / U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.

6 Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, / zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.

8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen

Gebed
Voorganger: De Heer zal bij u zijn
Allen: De Heer zal u bewaren

Lezing OT: Jesaja 48, 17-21

Zingen: Lied 756

1. Laat komen Heer, uw rijk,
Uw koninklijke dag,
Toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

2. Waar blijft het overlang
Beloofde rijk van God,
Waar liefde en lofgezang
Verdrijven leed en dood?

3. Dat land, het ons vanouds
Vertrouwde Kanaän,
Waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?

4. Zal ooit een dag bestaan
Dat oorlog, haat en nijd
Voorgoed zijn weggedaan,
In deze wereldtijd?

5. Dat alle tirannie
Eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie
Dan zal het vrede zijn!

6. Wij bidden, Heer, sta op
En kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
Die onze herder zijt!

7. U schapen zijn in nood,
Uw naam wordt niet geacht …
Men breekt uw volk als brood,
Men heeft ons opgejaard.

8. De nacht is als een graf,
Ontijd heerst in het rond.
Kom van uw hemel af,
O Ster van Gods verbond!

Evangelielezing: Matteüs 25, 14-30

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Zingen: Lied 422

1 Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2 Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3 Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Lied 315

1 Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2 En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3 Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Zegen

Orgelspel

Zegen met gezongen amen

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De streekkerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl
Of bekijken via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Vanavond is er een Taizéviering in de Marktpleinkerk
Aanvang: 19.00 uur met pastor Tineke Huizing
en de cantorij o.l.v. Grebber Koster

Op zondag 19 november is er een dienst in de Marktpleinkerk
Aanvang 9.30 uur Voorganger: Ds. Gert Wybe van der Werff

Mededelingen

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Op woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur november 2023

14 november
Gespreksgroep senioren met lunch van 12.30 tot 15.00 uur in Ons Gebouw te Winschoten.
Kosten € 5,- pp. Info en aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.

14 november
Wijkresto, 17.30 uur in het gebouw van het Leger des Heils, Dr. D. Bosstraat te Winschoten. Inloop vanaf 16.30 uur. Kosten € 5,- pp. Info en aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

15 november
Muziek beluisterd en toegelicht door Matthieu ter Horst. Aanvang 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten.

16 november
Wereldkeuken – Frankrijk. Van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten.
Kosten € 15,- pp. Info en aanmelding: Ellen Smid of ds. Bert L. van der Woude.

Nieuwe Uitgave: Eugen Drewermann, ‘God, waar bent U?’  Vertaald uit het Duits door Bert L. van der Woude
Verkrijgbaar in de kerk, bij ds. van der Woude of in de boekhandel.

 

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.