Liturgie voor de viering op de 7e zondag van de herfst, 5 november 2023 om 09.30 uur vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Hilda van der Woude
Pastorale taakdrager Corrie Troost
Diaconale taakdrager Cor Vos
Organist Koos Akkerman
Beeld & geluid Henk Kruizinga
Koster Willem van der Laan

Voorblad: Gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes naar de Codex purpureus Rossanensis (6e eeuw)

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

 Aanvangslied: (psalm) 126: 1,2

Toen God de Heer uit ’s vijands macht
Sions gevangnen wederbracht
en ons verlost’ uit nood en pijn,
scheen het een blijde droom te zijn.
Wij lachten, juichten,onze tongen
verhieven ’s Heren naam en zongen.
Toen hieven zelfs de heidnen aan:
“De Heer heeft hun wat groots gedaan”.

Gij hebt, o Heer, ons bijgestaan
en grote dingen ons gedaan.
Gij hebt uw stad opnieuw gesticht,
wij juichen in het morgenlicht.
Laat alle ballingen nu keren
en juichen in het huis des Heren.
Wend thans ons lot,maak ons verblijd
als steppen in de regentijd.

Kyriëgebed met gezongen Kyrië (301h):

Loflied: 725

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: Spreuken 9: 1-18

Lied: 849

Zoek de wegen van de wijsheid
die de schepping dansend groet.
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht
proef haar woorden, juist en goed.
Wijsheid baant het pad naar vrede,
doet ons voor wat liefde doet.

Luister naar de stem van wijsheid,
op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
vinden recht en trouw elkaar.

Zuster wijsheid, kom en help ons,
voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste,
wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
om de aarde en om God.

Tweede Schriftlezing: Matteüs 25:1-13

Lied: 751

De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.

Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.

Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?

Zijn onze lampen wel gereed
en branden ze wel goed,
zodat, als Christus binnentreedt,
Hij waardig wordt begroet?

De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil
Zalig, die toch geduldig wacht
en Hem begroeten wil.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 908: 1,2,3,4,7

Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.

Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, o kom dan, kom,
Christus, mijn Bruidegom!

Ach, dat ik U zo laat herkende,
Gij die de schoonheid zelve zijt,
dat ik niet eer mij tot U wendde,
mijn zielerust, mijn zaligheid!
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat,
zo laat heb liefgehad.

Ik ging verdwaald langs vele wegen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,
ik ging veblind het duister tegen,
ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
dat ik U heb herkend.

Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;
ik heb U lief, ook in de nood.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 769: 1,2,3,6

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaan de weg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gistren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Heenzending en zegen

Orgelspel

———————————————–

Komende diensten

Op zondag 12 november is er een viering in de Marktpleinkerk te Winschoten,
aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude.

Op zondag 12 november is er een Taizé viering in de Marktpleinkerk
te Winschoten, aanvang 19.00 uur

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Mededelingen
Kerk in Actie organiseert een huis aan huis collecte in de week van 20 tot en met 25 november.  Kerk in Actie helpt kinderen voor een hoopvolle toekomst in Oekraïne.
Wij zoeken nog collectanten. Aanmelding via de inschrijflijsten achter in de kerk.

Bezinning & Cultuur

8 november
Mantrazingen 19.30 tot 21.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten.
Info en aanmelding: Ineke Nienhuis (0597 – 413687)

10 november
Wijnproeverij. Aanvang 19.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten. Kosten € 10,- pp. Info en aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.