Liturgie voor de viering op de 6e zondag van de Herfst (29 oktober) om 9.30 uur in de Ontmoeting te Scheemda

Liturgie voor de viering op zondag op de 6e zondag van de Herfst  (29 oktober 2023) om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via http://www.pgscheemda.nl of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. P.J.M. van Ool en Ds. Richard Offringa
Lector Betty Feiken
Ouderling van dienst Watze Bokma
Diaken Dirkje Haan
Kindernevendienst
Organist Hans Mook
Beeld & geluid Ludolf Niemijer en Hilko Snoek
Koster Fré Zondag

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied Lied 723:1,2
Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Inleidend woord

Bemoediging en groet
V. Onze hulp is in de naam van de Heer.
G. die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
V. Die trouw is tot in eeuwigheid
G. die het werk van zijn handen niet loslaat.
V. Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus G. Samen in de naam van de Geest,
die onze harten verwarmt,
ons denken verlicht,
richting geeft aan ons handelen
en ons krachtig maakt.
AMEN

Lied 1008: 1,2

Rechter in het licht verheven,
koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleugelen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

Kyriëgebed

Lied: 721:1,2,3

Houd ons bijeen, God, rond uw woord,
houd tegen wie uw heil vermoordt,
nu Christus niet meer wordt geëerd
en men bestrijdt dat Hij regeert.

Kom, Christus, toon uw ware kracht
en breng uw liefde aan de macht!
Behoed uw kerk in haar verdriet,
dat zij U zegent in haar lied!

Blaas, Trooster, ons uw adem in,
maak ons op aarde eensgezind.
En gaan wij door de laatste poort,
leid ons dan met uw levenswoord.

Gebed om het Woord

Moment voor de kinderen

Kinderlied: 288

Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

1e Schriftlezing Romeinen 3:21-31

Lied: 1001: 1,2

De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

2e Schriftlezing Johannes 2:13-22

Lied 187:1,2,3,4

Runderen, schapen en duiven te koop!
Honderden feestvierders lopen te hoop.
Kopers en verkopers, aanbod en vraag:
er is veel te doen in de tempel vandaag.

Loven en bieden, het hoort er toch bij.
Wissel je geld en de winst is voor mij.
Prijzen en koersen, geschreeuw en gekijf:
er gaat heel wat om in het tempelbedrijf.

Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan:
afzet en omzet, geldzuchtig bestaan.
Woedend drijft Hij met een gesel van touw
die afgoderij uit het tempelgebouw.

Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij.
Heilig het daarom en houd het dus vrij
van de verslaving aan goud en genot.
Geen diensthuis is dit, maar de tempel van God!

Preek

Lied. 898:1,4

Een vaste burcht is onze God,
een wal die ’t kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in ’t veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.

Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tiran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed, –
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.

Dank- en voorbeden

Inzameling van de gaven bij de uitgang.

Lied van overgang van Schrift naar Tafel: 385 (Tijdens het lied worden brood en wijn binnen gebracht)

 

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood,
Dit brood houdt ons in leven,
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest,
Hier durven wij te dromen,
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
In naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Nodiging
V: Als teken van zijn liefde voor allen die Hem zoeken.
Nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.
Want Hij heeft gezegd:
Komt tot Mij. Allen, die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven.
Neemt mijn juk op u en leer van Mij.
Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen.

Groet
V: De Heer zij met u.
A: Zijn Geest in ons midden.
V: Heft uw harten omhoog.
A: Wij heffen ons hart op tot God.
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A. Hij is het waard onze dank te ontvangen.

Grote Lofprijzing
V: U komt onze dank toe, HEER onze God, om alles wat Gij voor ons zijt,
een Schepper, een Bevrijder, HEER boven alle machten,
Herder van mensen, Vader en Moeder tegelijk,
ons Licht en ons Leven, namen honderduit.

U komt onze dank toe omdat Gij Liefde zijt: een God die ons geen lot oplegt,
maar onze lotgevallen deelt, die ons falen vergeeft en onze feilen draagt,
die zich ons lijden aantrekt en zich verheugt in onze vreugden.
Zo hebt Gij U bewezen en zo vertrouwen wij op U,
ook als uw aangezicht verborgen is, uw stem niet wordt gehoord
en uw arm te kort schijnt om ons te helpen.
En met allen die uw Naam hooghouden in lief en leed,
in leven en sterven, spreken wij ons voor U uit
en zingen wij:

Zingen: Lied 146c: 7

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Inzettingswoorden
V.: U komt onze dank toe, HEER onze God,
om Jezus uw Zoon: Hij is het Woord
dat ons uw liefde verklaart, Hij is in levenden lijve
uw ontferming, vergeving, genezing,
Hij geeft ons een teken van wat liefde mag heten,

want Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:

Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:

Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.

Gedachtenis: ( 112 Als wij dan eten van dit brood: Huub Oosterhuis/Bernard Huijbers)

Allen

 

Gebed om de Geest
V: Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft opgeofferd
en aanvaard het teken van onze toewijding.

Laat zijn Geest ons bezielen, de Geest van uw liefde,
dat wij elkaar nabij zijn en staande houden
als een levend bewijs dat liefde bestaan kan,
dat hoop doet leven en dat geloof niet uitgestorven is.

Zo houden wij uw Naam hoog, zo zijn wij U van dienst,
zo danken wij U, o God, omdat Gij liefde zijt,
door Jezus Christus, onze Heer.
A: Amen.
V: Laten wij samen bidden tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:

A: Onze Vader……

Vredegroet
Laten we elkaar de vrede van Christus wensen.

Delen van brood en wijn

Zingen: Lam Gods: (270g)

 

( herhalen)

V.: Het brood dat wij breken en aan elkaar geven
vertelt ons dat Jezus leven ook gebroken is.
Hij heeft zich aan ons gegeven,
en heeft de weg naar God geopend.
Dit brood van de Heer is brood voor onderweg.
De beker met de vrucht van de wijnstok,
daarmee belijden we onze vreugde en dankbaarheid,
omdat we in de naam van Jezus
op weg mogen gaan naar Gods koninkrijk.
Het is de wijn van het feest.

Tijdens de lopende viering zingen wij: lied 377

 

Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
o Lam van God, ik kom

Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –
o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben – ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben: dat ik uw naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam –
o Lam van God, ik kom.

De lopende viering wordt voortgezet onder begeleiding orgelspel.

Dankgebed
V.: Heer onze God, wij danken U voor deze maaltijd,
laat Uw Woord voedzaam zijn als brood
en Uw liefde ons doorgloeien als wijn.
Dat wij vol zijn van U en openstaan voor elkaar
en zo toeleven naar Uw grote dag.
A.: Amen.

Slotlied: 378:1,2,4

Sterk, Heer, de handen tot uw dienst,
die heilig brood ontvingen,
de lippen, aan uw kelk gezet,
om van uw heil te zingen:

de oren open voor uw woord
en doof voor vals gefluister,
de ogen spiegels van uw licht
dat doorbreekt in het duister;
de tong die proeven mocht van U

de voeten die, op weg naar U,
dit huis hebben betreden –
dat zij van hier met lichte tred
de weg gaan van uw vrede.
Zegen.
V: In ons hart en in ons huis
A De zegen van God.
V: In ons komen en in ons gaan
A: De vrede van God.
V : In ons leven, op onze zoektocht
A: De liefde van God.
V: Bij het einde, nieuw begin
A: De armen van God om ons te ontvangen,
thuis te brengen,
V: Zegene ons de Eeuwige Vader, Zoon en Heilige Geest.
A: AMEN.(gezongen 431b )

 

Uitleidend orgelspel

 

 

 

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom
om in de Ontmoeting koffie of thee te drinken.

De kerkenraad wenst u/jullie allen
een goede en gezegende dienst.
U kunt deze dienst bekijken en beluisteren via
www.pg-scheemda.nl
door te klikken op de liturgie van deze dienst.

Komende diensten

Op zondag 22 oktober is er een viering in de Ontmoeting te
Scheemda, aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. Richard Offringa

Op zondag 29 oktober is er een viering (Streek – Reformatie) in
de Ontmoeting te Scheemda, aanvang 9.30 uur.
Voorganger ds. Richard Offringa

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Nieuwe Uitgave: Eugen Drewermann, ‘God, waar bent U?’  Vertaald uit het Duits door Bert L. van der Woude
Verkrijgbaar in de kerk, bij ds. van der Woude of in de boekhandel.

 

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.