Liturgie voor de viering op de 4e zondag van de Herfst (15 oktober) om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Liturgie voor de viering op zondag op de 4e zondag van de Herfst  (15 oktober 2023) om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Eise Smid
Ouderling van dienst Peter Koers
Diaken Geert Tuin
Kindernevendienst Janny Geertsema/Janita Tuin
Organist Bouko Tiggelaar
Beeld & geluid Sander Tiggelaar
Koster Henk Zwik

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 275

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

 

(Onderstaand loflied op de melodie van Lied 103c)

Moment met de kinderen

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ……………………………

1e Lezing: Jesaja 25 : 1-9

Zingen: Lied 762

 

2 Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal ’t feestelijk toeven zijn,
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.

3 Op deze berg neemt Hij de sluier weg
waar alle volkeren mee zijn omwonden;
de duisternis zal worden afgelegd,
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden.

4 Wij treden aan het ontoegankelijk licht,
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;
wij zien het leven-zelf in het gezicht,
God haalt ons thuis van achter alle grenzen.

5 En Hij, het leven-zelf, verslindt de dood
tot overwinning en van alle ogen
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood
gaat stralend op, een opgang uit den hoge.

6 Dit zeiden zijn profeten in zijn geest;
de bankring van de dood zal zijn gebroken,
de smaad van Israël wordt uitgewist;
zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken.

Evangelielezing: Matteüs 22, 1-14

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Gezang 487 (Liedboek van de kerken)

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

De nieuwe taakdragers worden voorgesteld:

Binnen onze geloofsgemeenschap is een aantal gemeenteleden bereid gebleken hun gaven en geloof ten dienste te stellen voor een bepaalde taak in de gemeente.

Ik wil u voorstellen aan zes nieuwe taakdragers
• Voor de ‘werkgroep pastoraat’:

Klaaske Boven
Gé Potze
Corrie Troost
Tineke Wisman
Hilda van der Woude

• Voor de ‘werkgroep diensten’:

Judith Groot Zevert

Voorganger: Ik wil u vragen om te antwoorden op de volgende vragen:
Belooft u de taak waarvoor u hebt gekozen waardig en trouw uit te voeren?

Belooft u dat te doen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

Belooft u daarbij geheim te houden wat u vertrouwelijk ter ore komt.

Wat is daarop uw antwoord?

Antwoord: Ja, dat beloof ik.

Zegen onder handoplegging

Vraag aan de gemeente:

Voorganger: Gemeente van Winschoten,
nu deze gemeenteleden
zijn voorgesteld als taakdragers
belooft u hen te aanvaarden,
hen te omringen met uw medeleven,
hen te dragen in uw gebeden en met hen
mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Broeders en zusters wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: Ja, dat beloven wij

Zegenlied:

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen diaconie

Slotlied: Lied 418

1 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3 Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

4 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Zegen

Orgelspel

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom
om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De kerkenraad wenst u/jullie allen
een goede en gezegende dienst.
U kunt deze dienst bekijken en beluisteren via
www.pg-winschoten.nl
door te klikken op de liturgie van deze dienst.

Komende diensten

Op zondag 22 oktober is er een viering in de Ontmoeting te
Scheemda, aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. Richard Offringa

Op zondag 29 oktober is er een viering (Streek – Reformatie) in
de Ontmoeting te Scheemda, aanvang 9.30 uur.
Voorganger ds. Richard Offringa

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Mededelingen
Kerk in Actie organiseert een huis aan huis collecte in de week
van 20 tot en met 25 november. Kerk in Actie helpt kinderen
voor een hoopvolle toekomst in Oekraïne.
Wij zoeken nog collectanten. Aanmelding via de inschrijflijsten achter in de kerk.

Op dinsdag 17 oktober, aanvang 19.00 uur is er een gemeenteavond in de Marktpleinkerk. Deze avond doet de kerkenraad een unanieme voordracht voor een nieuwe predikant. Tevens kunt u kennismaken met hem en zijn vrouw.

Bezinning & Cultuur

17 oktober
Gespreksgroep senioren met lunch van 12.30 tot 15.00 uur in
Ons Gebouw te Winschoten.
Kosten € 5,- pp. Info en aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.

18 oktober
Filosoferen over actuele thema’s met maaltijd. Aanvang 18.00 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten € 10,- pp. Info en aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.

19 oktober
Wereldkeuken – Italië-Sicilië. Van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten € 15,- pp. Info en aanmelding:
Ellen Smid of ds. Bert L. van der Woude

22 oktober
Dansen met en rondom verhalen van Toon Tellegen, met Lilian Schrijvers en Ulrike Neumann
Gebouw Irene, Venne 152, 9671 EX Winschoten, zondag 22 oktober 2023 van 14.00 uur tot 17.00 uur
Graag opgeven tot en met 15 oktober 2023 bij lschrijvers@hetnet.nl of ulrike_neumann@hotmail.com

Nieuwe Uitgave: Eugen Drewermann, ‘God, waar bent U?’  Vertaald uit het Duits door Bert L. van der Woude
Verkrijgbaar in de kerk, bij ds. van der Woude of in de boekhandel.

 

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.