Liturgie voor de viering op de 3e zondag na de herfst, 8 oktober 2023 om 09.30 uur vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Anke Bos
Pastorale taakdrager Jan Bulder
Diaconale taakdrager Leo Deinum
Organist Jan Muller
Beeld & geluid Henk Kruizinga
Koster Jan Mulder

Voorblad: De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, miniatuur

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 119: 28,30,34

Uw hand, Heer, heeft mijn leven toebereid,
geef mij verstand, dat ik uw wijsheid lere;
zij die U vrezen zijn oprecht verblijd
dat ik mijn hoop stel op uw woord, o Here;
ik weet, uw oordeel is gerechtigheid,
trouw is de staf waarmee Gij zult regeren.

Ik overpeins de diepten van uw wet,
laat hen tot mij zich wenden die U vrezen!
In alles wat uw geest heeft ingezet
moge mijn hart één en ondeelbaar wezen!
Dan zal ik onbesmeurd en onbesmet
uw naam in heel mijn leven laten lezen.

In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht.
Hoog in de hemel is uw naam verheven.
Uw trouw is van geslachte tot geslacht,
al wat er leeft, ontvangt van U het leven.
Gij hebt de hele wereld voortgebracht
en voor altijd een vaste plaats gegeven.

Kyriëgebed met gezongen Kyrië (301a)

Loflied: 146c: 1,3

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

Eerste Schriftlezing: Jesaja 5: 1-7

Lied: (psalm) 80: 4,5

Gij hebt een wijnstok uitgegraven,
die,dank zij uw genadegaven,
gegroeid stond in Egypteland,
en hem naar Kanaän verplant.
Daar kwam hij eerst tot volle groei,
berg na berg dekkend met zijn bloei.

Waarom hebt Gij gesloopt zijn wallen
en wordt zijn vrucht geroofd door allen?
Te gronde gaat uw heerlijk goed;
het wordt door evers omgewroet
en ’t roofdier rukt de ranken neer.
O God, machtige God, keer weer!

Tweede Schriftlezing: Matteüs 21: 33-46

Lied: (psalm) 80: 6,7

Zie van uw hoge hemel neder,
dat onze aanblik U verteder,
geef op uw eigen planting acht,
de zoon die Gij hebt grootgebracht,
brand hem niet weg in uw gericht,
as tot as voor uw aangezicht.

Dan zullen wij niet van U wijken,
uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
uw naam is ons als uw gelaat;
een sterrebeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 1008

Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleuglen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindlijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 747: 1,3,4

Eens komt de grote zomer
waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn kreatuur.

Dan zien wij met verblijden
Hem die ons hart beleed,
de Heer die door zijn lijden
de hemel opendeed
en alle patriarchen
met de profeten saam,
apostlen, martelaren,
verlosten in zijn naam.

Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van ’t woeden van de boze,
van ’t vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van ’t lijden aan de tijd.

Heenzending en zegen

Orgelspel

——————————————-

Komende diensten

Vanavond is er een Taizé viering in de Marktpleinkerk te Winschoten, aanvang 19.00 uur.
Op zondag 15 oktober is er een viering in de Marktpleinkerk te Winschoten,
aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Mededelingen
Kerk in Actie organiseert een huis aan huis collecte in de week van 20 tot en met 25 november. Kerk in Actie helpt kinderen voor een hoopvolle toekomst in Oekraïne.
Wij zoeken nog collectanten. Aanmelding via de inschrijflijsten achter in de kerk.

Op dinsdag 17 oktober, aanvang 19.00 uur is er een gemeenteavond in de Marktpleinkerk. Deze avond doet de kerkenraad een unanieme voordracht voor een nieuwe predikant. Tevens kunt u kennismaken met hem en zijn vrouw.

Bezinning & Cultuur

9 oktober
Oriëntatiecursus Theologische Verdieping Groningen in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetstrijderslaan 220 te Groningen. Van 19.30 tot 22.00 uur. Kosten € 25,- pp.
Info en aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

10 oktober
Wijkresto, 17.30 uur in het gebouw van het Leger des Heils, Dr. D. Bosstraat te Winschoten. Inloop vanaf 16.30 uur. Kosten € 5,- pp. Info en aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

11 oktober
Muziek beluisterd en toegelicht door Matthieu ter Horst. Aanvang 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten.

22 oktober
Dansen met en rondom verhalen van Toon Tellegen, met Lilian Schrijvers en Ulrike Neumann
Gebouw Irene, Venne 152, 9671 EX Winschoten, zondag 22 oktober 2023 van 14.00 uur tot 17.00 uur
Graag opgeven tot 15 oktober 2023 bij lschrijvers@hetnet.nl of ulrike_neumann@hotmail.com