Liturgie voor de viering op de 2e zondag na de herfst, 1 oktober 2023 om 09.30 uur vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Hennie Marsman
Lector Anke Bos
Pastorale taakdrager Tineke Wisman
Diaconale taakdrager Geert Tuin
Organist Koos Akkerman
Beeld & geluid Robert Jalink
Koster Heino Ruiter

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:  
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

 Aanvangslied: 8A: 1, 2, 3 en 4

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: 305

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 
……………………………

1e Lezing: Genesis 21: 1-21

Zingen: Lied 164: 1, 2 en 3

Epistellezing: Galaten 4: 21-31

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                      

Orgelspel          

Zingen: Lied 981: 1, 2, 3, 4 en 5

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen diaconie

Slotlied: Lied 423: 1, 2 en 3

Zegen

Orgelspel

————————

Na de dienst bent u van harte welkom
om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken

De kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst.

Komende diensten
Op zondag 8 oktober is er een viering in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur.
Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff.

Op zondag 8 oktober is er een Taizé viering in de Marktpleinkerk te Winschoten, aanvang 19.00 uur

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Mededelingen
Kerk in Actie organiseert een huis-aan-huiscollecte in de week van 20 tot en met 25 november.  Kerk in Actie helpt kinderen voor een hoopvolle toekomst in Oekraïne.
Wij zoeken nog collectanten. Aanmelding via de inschrijflijsten achter in de kerk.

Bezinning & Cultuur

4 oktober
Cookingbags maken in Ons Gebouw, 10.00 – 12.00 uur. Kosten € 10,- pp. Aanmelding: machteldvandelden@gmail.com