Liturgie voor de viering op de 1e zondag na de herfst, 24 september 2023 om 09.30 uur vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Boukje Haan
Pastorale taakdrager Ina Kruizinga
Diaconale taakdrager Cor Vos
Organist Wim Westerman
Beeld & geluid Sander Tiggelaar
Koster Henk Zwik

(Voorblad: De werkers van het elfde uur, ets van Jan Luyken)

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 122

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: “Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!”
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Kyriëgebed met gezongen Kyrië (301a):   

Loflied: 117a

Gij volken looft uw God en Heer
wilt Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.

Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zingt, zingt Hem, halleluja.

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: Jona 3: 10 – 4: 11

Lied: 178: 1,2,10,11,12

Wie wil uit zijn hokje komen
op het roepen van Gods stem?
Wie wil van zijn goedheid dromen
en de vriend’lijkheid van Hem?

Jona, jij bent aangewezen
om profeet van God te zijn
en het kwaad de les te lezen
in de stad van schone schijn.

Jona, ben je ontevreden,
ben je niet op je gemak?
Heb je Gods taak weer vermeden
onder ’t koele bladerdak?

Bomen kunnen mensen leren
onderscheid van goed en kwaad,
en het is de wil des Heren
dat die boom in ’t midden staat.

Jona wil je rustig wonen
in de schaduw van Gods woord?
Zou God je dan niet belonen
als je naar zijn roepen hoort?

Tweede Schriftlezing: Matteüs 10: 1 – 16

Lied: 393a

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 991: 1,2,3,4,7,8

De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzegd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.

Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.

Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kiest dan de goede plaatsen
en geeft uw hart aan God.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 103c: 1,3,5

Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Looft uw Schepper, looft uw Schepper,
looft Hem, die het al bewoog!

Heenzending en zegen

Orgelspel

———————

Komende diensten

Op zondag 1 oktober is er een viering in de Marktpleinkerk te Winschoten,
aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. Hennie Marsman.

Bezinning & Cultuur

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Agenda “Over de Brug” september 2023

26 september
Wijkresto van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten € 5,- pp.
Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

27 september
Meditatief dansen in gebouw Irene te Winschoten. Tijd 10.00 tot 11.30 uur.
Kosten € 13,-. Info & aanmelding Ulrike Neuman (ulrike_neumann@hotmail.com).