Liturgie voor de viering op de 12e zondag van de zomer, 10 september 2023 om 09.30 uur vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Jurjen Hilverda
Lector Grietje Timmermans
Pastorale taakdrager Sylvia Bakker
Diaconale taakdrager Wijbrand Medendorp
Organist Bouko Tiggelaar
Beeld & geluid/Koster Sander Tiggelaar/Willem van der Laan
M.m.v. De Cantorij o.l.v. Grebber Koster

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

VOTUM
Wij zijn hier bijeen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A: Amen.
(Allen gaan staan).

GROET
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

BEMOEDIGING en GEBED OM TOENADERING

Lied 291d:    I: voorganger, II: cantorij

Zingen lied 275 ‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’

SMEEKGEBED

Cantorij: Lied 300b ‘God van ons leven’, gemeente zingt: ‘Heer, ontferm U!’

Glorialied: lied 713: 1, 3, 5 ‘Wij moeten Gode zingen’

~DE SCHRIFT~

GROET                                                                          
V: De Heer zal bij u zijn                                                            
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

GEBED bij de opening van de Schrift:

lied 295 ‘Wees hier aanwezig, woord ons gegeven’        Voorzang: cantorij; allen: refrein

Epistellezing Romeinen 12: 9-18

Zingen: Lied 691:

‘De Geest van God waait als een wind’

Evangelielezing: Matteüs 18: 15-20

Zingen: Lied 339a ‘U komt de lof toe’

PREDIKING

Orgelspel

Lied 1005 ‘Christ be our light’

1 Cantorij, 2, 3 Cantorij, refrein allen,

4, 5 ‘Christ be our light’ (in Nederlands)

~GEBEDEN EN GAVEN~

Dankgebed
Voorbeden
Lied 695: 1 Cantorij, 2, 5 ‘Heer raak mij aan met uw adem’,
Stilte
Onze Vader

Mededelingen diaconie

Zingen: lied 419: 1 cantorij 2, 3 allen ‘Wonen overal’

Orgelspel

~~~~~~~~

Na de dienst bent u van harte welkom
om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken
De kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst.

Komende diensten

Op zondag 17 september is er een gezamenlijke viering van de start van het nieuwe seizoen in
De Ontmoeting te Scheemda, aanvang 9.30 uur.
Voorgangers ds. Richard Offringa en Bert L. van der Woude.

Bezinning & Cultuur

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Agenda “Over de Brug” 11-17 september 2023

11 september
Infoavond Oriëntatiecursus TVG (Theologische Verdieping Groningen). Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

12 september
Wijkresto van 17.30 tot 19.30 uur in het gebouw van het Leger des Heils aan de Dr. D. Bosstraat te Winschoten. Kosten € 5,- pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

13 september
Meditatief dansen in De Ontmoeting te Scheemda. Tijd 10.00 tot 11.30 uur. Kosten € 13,-. Info & aanmelding Ulrike Neuman (ulrike_neumann@hotmail.com