Liturgie voor de zomerdienst PGOG op de 6e zondag van de zomer (30 juli) om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Liturgie voor de zomerdienst PGOG op de 6e zondag van de zomer (30 juli) om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Eise Smid
Ouderling van dienst Ina Kruizinga
Diaconale taakdrager Cor Vos
Kindernevendienst Geen KND tot eind van de zomer
Organist Jan Muller
Beeld & geluid Henk Kruizinga
Koster Heino Ruiter

 

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 280 : 1, 2, 3 en 5

1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2 Dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

3 Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedacht raad.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h) 

Glorialied: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
Zie ons vol ontferming aan.

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ……………………………

1e Lezing: 1 Koningen 3 : 5-12

Zingen: Lied 850

2 Wie was erbij toen Gij de zeeën,
de chaos tot bedaren riep?
Waar waren wij toen Gij het leven,
het nijlpaard en de pijlstaart schiep?

3 Wie zijn wij dat wij zouden weten
de oorsprong van wat leven is,
de tijd door U ons toegemeten,
de toekomst, uw geheimenis?

4 Hoe zouden wij U kunnen peilen?
Ons meetsnoer is zo klein en broos.
Verborgen blijven uw geheimen,
uw schepping maakt ons sprakeloos.

5 Geen mens bij machte uit te leggen
wat in uw plan besloten ligt.
Wij hebben het van horen zeggen
en dorsten naar uw onderricht.

Evangelielezing: Matteüs 13, 44-52

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 848

2 Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

3 De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

4 Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

5 Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

OVERLIJDENSBERICHTEN 

Zingen ter nagedachtenis: Lied 961 (2x)

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen diaconie

Bestemming collecten:

1e collecte: HipHelpt Oldambt

Samen een wandeling maken, in de tuin werken, of gewoon een praatje maken. Iemand die een lamp voor je ophangt, die meegaat naar de arts of die helpt om ingewikkelde formulieren in te vullen. We kunnen allemaal weleens wat hulp gebruiken. Praktische hulp, maar ook sociale hulp – want iedereen heeft behoefte aan een praatje op z’n tijd! Meestal krijgen we die hulp van familie en vrienden, maar niet iedereen kan daar op terugvallen. HipHelpt biedt dan uitkomst. Zij koppelen mensen die hulp nodig hebben aan mensen die hulp willen bieden. De streekdiaconie start samen met andere kerken uit de regio ook in het Oldambt HipHelpt op. De collecte opbrengst is onder meer bestemd voor het trainen van helpdesk medewerkers en coördinatoren en voor het onderhouden van de website en de app.

2e collecte: kerk

3e collecte: jeugdwerk PGOG

 

Slotlied: Lied 993

1 Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

2 wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3 ’t Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4 om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

5 Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

6 want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

7 Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Zegen

Orgelspel

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom
om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De kerkenraad wenst u/jullie allen
een goede en gezegende dienst.
U kunt deze dienst bekijken en beluisteren via
www.pg-winschoten.nl
door te klikken op de liturgie van deze dienst.

Komende streek/zomerdiensten

Op zondag 6 augustus is er een viering in
De Ontmoeting te Scheemda
aanvang 9.30 uur. Voorganger Ds. Richard Offringa.

Op zondag 13 augustus is er een viering in
De Dorpskerk te Midwolda
aanvang 9.30 uur. Voorganger Pastor Tineke Huizing.

Op zondag 20 augustus is er een viering (HA) in de
Marktpleinkerk te Winschoten
aanvang 9.30 uur. Voorganger Ds. Bert L. van der Woude.

Op zondag 27 augustus is er een viering in
De Ontmoeting te Scheemda
aanvang 9.30 uur. Voorganger Ds. Bert L. van der Woude.

Koffiemorgens in de Marktpleinkerk Winschoten

Voortzetting tijdens de zomer

Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur)
bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk
voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken

Nieuwe Uitgave: Eugen Drewermann, ‘God, waar bent U?’  Vertaald uit het Duits door Bert L. van der Woude
Verkrijgbaar in de kerk, bij ds. van der Woude of in de boekhandel.

 

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.