Liturgie voor de viering op de 2e zondag van de zomer, 2 juli 2023 om 09.30 uur vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Grietje Timmerman
Taakdrager van dienst Peter Koers
Diaconale taakdrager Geert Tuin
Organist Koos Akkerman
Beeld & geluid Sander Tiggelaar
Koster Jan Mulder

Voorblad: ‘Vrede voor de stad’ (Pixers)

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 107: 1,18,20

Kyriëgebed, met kyriëlied 301a:  

Loflied: 158b (2x)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
…….

Eerste Schriftlezing: Jeremia 29: 1,4 -14

Lied: (Psalm) 147: 1

Tweede Schriftlezing: Matteüs 10: 34 – 11:1

Lied: 941

Overdenking

Orgelspel

Lied: 993

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied:  1014

Heenzending en zegen

Orgelspel

—————————————

Komende diensten

Zondag 9 juli:

Viering in de Marktpleinkerk om 9.30 uur.
Voorganger ds. Bert L. van der Woude;

In de Dorpskerk te Midwolda om 9.30 uur.
Voorganger pastor Fenneke Groenbroek;

in de Stefanukskerk te Finsterwolde om 9.30 uur.
Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff;

In de Ontmoeting te Scheemda om 11.00 uur.
Voorganger ds. Wim van der Griend

Mededelingen

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.