Liturgie voor de viering op de 2e zondag na Trinitatis, 18 juni 2023 om 11.00 uur vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Hilda van der Woude
Taakdrager van dienst Tineke Wisman
Diaconale taakdrager Herma Ufkes
Organist Jan Muller
Beeld & geluid Sander Tiggelaar
Koster Lowie Jager

Voorblad: Zending van de apostelen — Domenico Ghirlandaio, Sixtijnse Kapel, fresco, 1481 

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 27: 1,2,4

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

Eén ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev’
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: “Zoek mijn aangezicht”.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ’t uur dat Gij U openbaart!

Kyriëgebed met gezongen Kyrië (301a):   

Loflied: 154b: 1,2,6,8,9,10

Heel de schepping, prijs de Heer!
Al zijn werken, geef Hem eer!
En gij, engelen in koor,
zing uw gloria ons voor.

Zegen Hem, gij zon en maan,
sterren in uw vaste baan,
laat uw licht in volle schijn
voor de Heer een loflied zijn.

Alles wat op aarde groeit,
wat ontkiemt en wat er bloeit,
wees een kleurig lofgedicht
voor zijn vriend’lijk aangezicht.

En gij mensen, allen saam,
zegen nu de hoge naam,
voeg u in het grote koor
van zijn volk de eeuwen door

Want in ’t dodelijke uur
gaat Hij voor ons door het vuur
en Hij zal ons op doen staan
om Hem achterna te gaan.

Al wat leeft, wees welgemoed,
loof de Heer, want Hij is goed.
Zegen Hem dan, hier en nu,
want zijn goedheid zegent u.

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: Jesaja 12:1-6

Lied: 117a

Gij volken looft uw God en Heer
wilt Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.

Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zingt, zingt Hem, halleluja.

Tweede Schriftlezing: Matteüs 9: 35 – 10:15

Lied: 272: 1,2,4

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

Maar Jezus weende en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijdle wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 816

Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan

Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Onze Vader

Mededelingen

Slotlied:  967: 1,4,5,6

Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.

Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.

Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op ’t eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer.

Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkre tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.

Heenzending: lied 810
1x voorganger; 1 x allen

Zegen

Orgelspel

———————————-

Komende diensten
 Op zondag 25 juni is er een viering in de Marktpleinkerk,
aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude.

Mededelingen
Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinnning & Cultuur
27 juni
Wijkresto van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten € 5,- pp.
Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.
29 juni
Wereldkeuken met gerechten uit Thailand. Van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten.
Kosten € 10,- pp. Info & aanmelding via Ellen Smid, ds. Bert L. van der Woude of de lijsten in de kerk.