Liturgie voor de viering op zondag Trinitatis, 4 juni 2023 om 9.30 uur vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

Liturgie voor de viering op zondag Trinitatis, 4 juni 2023 om 9.30 uur vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten.

Afscheid ambtsdragers

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Koos Akkerman
Ouderling Ina Kruizinga
Diaken Wijbrand Medendorp
Kindernevendienst Geen KND tot eind van de zomer
Organist Koos Akkerman
Beeld & geluid Henk Kruizinga
Koster Heino Ruiter

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A: Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 275

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
Zie ons vol ontferming aan.

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ……………………………

1e Lezing: Exodus 34, 4-9

Zingen: Lied 310

1 Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

2 Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

3 Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren –
wie drift bemint wordt ziende blind.

4 Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.

5 Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

Evangelielezing: Matteüs 28, 16-20

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 706 : 1, 3 en 4

 

3 Zing mee, wij zijn door deze Drie
in vuur en vlam gezet,
nu Pinksteren de vrijheid geeft
te zeggen wie ons redt!
Ook wij hebben het juk gekend
van Adams erfenis.
Laat horen hoe die zware last
ons afgenomen is.

4 Wij dansen mee met deze Drie,
op weg van feest tot feest.
Een jubelzang gaat in het rond
om Vader, Zoon en Geest.
De liefde, het geloof, de hoop,
zij leiden tot dit lied:
verweven met ons leven is
de dans van deze Drie!

Afscheid aftredende ambtsdragers

Voorganger: Vandaag nemen we afscheid van een groot aantal van onze ambtsdragers, namelijk van

Klaaske Boven
Els Hessels
Janny van Lang
Henny Muller
Sylvia Bakker
Tineke Wisman

als pastoraal ouderling

Corrie Troost

als bestuurlijk ouderling

Riekel Beens
Leo Deinum
Ineke Dusseljee
Tilly Ottevanger
Geert Tuin
Herma Ufkes
Cor Vos

als diaken

Voorganger: Geliefde zustersen broeders, uw dienstwerk als ouderling of diaken eindigt vandaag. Wat blijft, ook nadat u van uw ambt ontheven bent, is de door u gegeven belofte van geheimhouding van wat mensen u hebben toevertrouwd.
Naar beste weten hebt u er naar gestreefd Christus’ kerk op te bouwen en de leden van de gemeente, die aan uw zorgen waren toevertrouwd, te dienen. Laten we daarom danken en bidden.

Voorganger: Het past ons, HERE God, U dank te zeggen
voor de toewijding van degenen, die hun  ambt nu neerleggen.
Voor hun volharding en trouw prijzen wij U, Bron van alle goed.
Bevestig toch het werk onzer handen, bevestig dat.
U, die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machte zijt oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.
U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Jezus Christus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Zingen: Lied (Psalm) 90 : 8

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Enkele woorden van de preses van de Kerkenraad,
Ina Kruizinga

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 423

1 Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

3 Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen

Orgelspel

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom
om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst.
U kunt deze dienst bekijken en beluisteren via
www.pg-winschoten.nl en klik op de liturgie van deze dienst.
Komende diensten
Zondag 11 juni is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk
Voorganger: ds. Gert Wybe van der Werff

Koffiemorgens in de Marktpleinkerk Winschoten

Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

Reis naar Rome en de Amalfikust
Vanaf vrijdag 9 juni is er een groep uit onze regio op reis naar Rome en de Amalfikust.
Mocht u de reizigers willen uitzwaaien. Dat kan in de nacht van donderdag 9 op vrijdag 9 juni om 03.30 uur vanaf garage Deiman.
Terugkeer is op zaterdag 17 juni.
Op zondag 11 juni zullen we de groeten overbrengen uit Oost-Groningen tijdens een dienst in de kerk der Friezen nabij het Sint Pietersplein.

13 juni blz. 5
Wijkresto 17.30 uur LdH Winschoten. Kosten € 5,-pp, aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.

27 juni blz.5
Wijkresto 17.30 uur Ons Gebouw Winschoten. Kosten € 5,-pp, aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.

29 juni blz.7
Wereldkeuken –Thailand – 17.30-19.30 uur in Ons gebouw Winschoten.
Info & aanmelding: Ellen Smid of ds. Bert. L. van der Woude.

Nieuwe Uitgave: Eugen Drewermann, ‘God, waar bent U?’  Vertaald uit het Duits door Bert L. van der Woude
Verkrijgbaar in de kerk, bij ds. van der Woude of in de boekhandel.

 

23 mei
Wijkresto van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw. Kosten € 5,- pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

25 mei
Wereldkeuken met gerechten uit de Italiaanse keuken. Aanvang 17.30 uur in Ons Gebouw, Burg. Schönfeldplein 7 in Winschoten.
Aanmelding via Ellen Smid, Ds. Bert L. van der Woude of via de lijsten in de kerk. Kosten: € 10,- pp.

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.