Liturgie voor de Pinksterviering op 28 mei 2023 om 10.00 uur in de Rietkraag te Oostwold

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) beluisteren via www.kerkomroep.nl.

—————-

Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

m.m.v. de Christelijke Muziekvereniging Prins Hendrik o.l.v. Gosse Reijenga

—————-

Voor de dienst:

Prins Hendrik speelt: ‘Abide with me’ en ‘The lady Caliph’

Welkomstwoord

Aanvangslied: Lied 672: 1

1 Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

Bemoediging en Groet

Vervolg aanvangslied: Lied 672: 6 en 7

6. Vul aan wat ons ontbreekt,

want stukwerk is ons pogen.

En wat ons afleidt van

de vrede uit den hoge,

laat dat, verheven licht,

in vuur en wind vergaan.

Houdt Gij ons staande door

het wonder van Gods naam

7. Wie ’s Heren Geest bezielt,

wie ’s Heren woord doet zingen,

wie met ons vieren wil

het feest der eerstelingen,

die stemme met ons in

en prijze Gods verbond

dat Hij vandaag vernieuwt

en elke morgenstond.

Kyriegebed met Lied 836: 1

O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

Glorialied: Lied 872 Masithi Amen

Allen:             A-men, si-ya-ku-du-mi-sa.
Voorzang:     Ma-si-thi
Allen:             A-men, si-ya-ku-du-mi-sa.
Voorzang:     Ma-si-thi
Allen:             A-men, Ba-wo, A-men Ba-wo
Voorzang:     Ma-si-thi
Allen:             A-men, si-ya-ku-du-mi-sa.

Moment met de kinderen

Kinderlied:   Ik moet weggaan (via YouTube)

1 Ik moet weggaan, / ik moet weggaan,
Ik kan echt niet blijven.
Maar ik zal een mooie brief / In jullie harten schrijven

Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest

2 Ik ben bij je / Ik ben bij je
Ik ben t’ruggekomen
en ik heb mijn mooiste vuur / voor jullie meegenomen

Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest

3. Ik ben bij je / Ik ben bij je
Ik ben bij de mensen
zodat ze elkaar verstaan / over alle grenzen|
Door het wonder van de Geest …

Gebed bij de opening van de Bijbel

Toelichting bij de liturgische schikking
De schikking is gemaakt door Janneke Engelage en Gerja Nuis.

Zingen: In vuur en vlam zet ons de Geest Zingende gezegend, lied 184

(melodie Lied 871 Liedboek 2013)

1. In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het pinksterfeest,
ten leven op ons uitgestort –
hoort hoe Gods kerk geboren wordt!

2. Wie door dit vuur wordt aangeraakt
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft – God lof! – een ommekeer,
de dag van de verrezen Heer.

3. En is uw vlam haast uitgeblust,
gij moedeloze, hier is rust!
Al wie in eerbied voor Hem knielt
wordt met zijn vuur opnieuw bezield.

4. Zo waait de wind, zo blaast de Geest,
zo laait het vuur van pinksterfeest,
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd –
uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

Lezing uit de Bijbel: Handelingen 2

Zingen: Lied 676

De wind, wij zien hem niet  

2. De Geest, wij zien haar niet,

toch horen wij haar stem

die goede woorden spreekt

als ik verdrietig ben.

3. De wind, wij zien hem niet,

maar toch trekt hij zijn spoor:

de golven in de zee,

het lange gras buigt door.

 

4. De Geest, wij zien haar niet,

maar zij waait alles schoon

ik ben weer opgelucht,

als na een enge droom.

5. Vanuit de overkant,

een land dat niemand ziet,

ontvangen wij een kracht,

de Geest die uitzicht biedt.

 

Overdenking

Muziek, Prins Hendrik speelt: ‘Circle of life’

Zingen: Lied 675

1. Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Gebeden, stil gebed en Onze Vader

Lied met beweging:

Meditatieve dans o.l.v. Ds. Bert L. van der Woude op de melodie van lied 1014: Geef vrede door van hand tot hand

Collectes
De 1e collecte is bestemd voor ‘SchuldHulpMaatje Oldambt’
De 2e collecte is voor de onkosten

06-15377069

www.shmoldambt.nl

SchuldHulpMaatje leidt vrijwilligers op tot deskundige Maatjes voor mensen met (dreigende) schulden. Zij bieden praktische ondersteuning,

een luisterend oor en motiveren om vol te houden.

Dankzij de Maatjes slagen veel meer mensen erin om hun schulden af te lossen en daarna ook schuldenvrij te blijven.

Iedere inwoner van de gemeente Oldambt kan hulp krijgen bij financiële problemen, het maakt niet uit wat het geloof, de huidskleur, de geaardheid of de afkomst is van de mensen die hulp vragen of wat de oorzaak is van de schulden. Er wordt gewerkt met vrijwilligers, dus waarom collecteren voor SchuldHulpMaatje?

De vrijwilligers die maatje willen worden, ontvangen een 3-daagse opleiding en regelmatige bijscholing. Daarnaast worden zij bijgestaan door een professionele coördinator.

Tijdens de collecte speelt Prins Hendrik: ‘My heart will go on’

Slotlied: Lied 423

1. Nu wij uiteengaan, vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

3 Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen

Zingen: Vrede zij u. (ELB 79)  

Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk mij de Vader zond,
zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk mij de Vader zond,
zend Ik ook u.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij
Blijft in mijn vrede,
blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

Ontvang mijn Geest, heilige Geest
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Ontvang mijn Geest, heilige Geest
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

Muziek, Prins Hendrik speelt: ‘Make my day’

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om koffie/thee/fris te blijven drinken en na te praten.