Liturgie voor de viering op de 7e zondag na Pasen – Exaudi – op 21 mei 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link en beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Voorganger Ds. Helene van Noord
Ouderling van dienst Jan Bulder
Diaken Wijbrand Medendorp
Lector Anke Bos
Organist Jan Muller
Koster/Beeld & geluid Willem van der Laan/Sander Tiggelaar

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 27: 1 en 4

Gebed om de nood van de wereld, met Kyriëlied

Glorialied: Lied 648: 1, 2 en 3

Gebed om de Geest
V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren.

Eerste lezing: Ezechiël 39: 25-29 

Zingen: Lied 317: 1, 2 en 3

Evangelielezing: Johannes 16: 33 – 17: 13

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelmuziek

Zingen: Lied 362: 1, 2 en 3

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie

Zingen: Lied: 700: 1, 2 en 3

Zegen

Orgelspel

——————————–

De kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst.

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

Mededelingen

Koffiemorgen (10.00 -12.00 uur) in de Marktpleinkerk.
Op woensdagmorgen bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinnning & Cultuur

23 mei

Wijkresto van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten.
Kosten € 5,- pp.
Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

24 mei

Filosoferen over actuele thema’s. Aanvang 19.30 uur!
In Ons Gebouw te Winschoten.
Aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

25 mei
Wereldkeuken met gerechten uit Italie. Van 17.30 tot 19.30 uur
in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten € 10,- pp.
Info & aanmelding via Ellen Smid, ds. Bert L. van der Woude of de lijsten in de kerk.