Liturgie voor de viering op Hemelvaartsdag 18 mei 2023 om 9.00 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link en beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Voorganger Pastor Tineke Huizing
Ouderling van dienst Peter Koers
Diaken Ineke Dusseljee
Lector Hilda van der Woude
Organist Koos Akkerman
Koster/Beeld & geluid Heino Ruiter/Robert Jalink

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering    

Aanvangslied: Lied 24:1,2,5

Inleiding

We kijken naar de afbeelding van de voorkant van de liturgie

Gebed om de nood van de wereld

Glorialied: 666

Gebed om de Geest
V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren.

Eerste lezing:
psalm 93 en de bewerking door Karel Eykman

De adem

Leunend achterover
in het morgenlicht
van een pas begonnen zon.
Lig ik in het grasland
staar ik vanaf de oever
op de dijk langs de Waal.

Kalm aan en rustig
ligt de rivier te stromen
gaat aan mijn ogen voorbij.
Boven het wijde eiland
zijn wolken opgestapeld
ver weg in de verte.

Opeens komt een windvlaag
onverhoeds waaien
en trekt golven aan.
Gods ademtocht
scheert rakelings over de wateren.
Heel even maar.

Zingen: Lied 663

Evangelielezing: Lucas 24: 44-53

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking          

Orgelmuziek

Zingen: Lied 667: 1,2,3,6

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie

Zingen: Lied 1014

Zegen

Orgelspel

———————–

De kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst.

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

Komende diensten
Op zondag 21 mei is er een viering in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur.
Voorganger ds. Helene van Noord.

Mededelingen
Koffiemorgen (10.00 -12.00 uur) in de Marktpleinkerk.
Op woensdagmorgen bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.