Liturgie voor de viering op de 6e zondag na Pasen – Rogate – op 14 mei 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link en beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Voorganger Ds. Itse de Boer
Ouderling van dienst Corrie Troost
Diaken Tilly Ottevanger
Lector Boukje Haan
Organist Wim Westerman
Koster/Beeld & geluid Lowie Jager/Henk Kruizinga

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering    

Aanvangslied: Psalm 66: 1,2 en 7

Gebed om de nood van de wereld, met Kyriëlied

Glorialied: Lied 725 (alle verzen)

Gebed om de Geest
V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren.

Eerste lezing: Jesaja 40: 26-31

Zingen: Lied 851: 1 en 2, 3 en 4, 9 en 10

Evangelielezing: Johannes 16: 16-24

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelmuziek

Zingen: Lied: 907: 1 en 4

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie

Zingen: Lied 146c: 1, 2 en 3

Zegen

Orgelspel

De kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst.

————————-

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

Komende diensten

Op donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) is er een viering in de Marktpleinkerk,
aanvang 9.00uur.
Voorganger Pastor Tineke Huizing.

Op zondag 21 mei is er een viering in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur.
Voorganger ds. Helene van Noord.

MEDEDELINGEN

Koffiemorgen 10.00 -12.00 uur) in de Marktpleinkerk.
Op woensdagmorgen bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinnning & Cultuur
16 mei: Senioren Gespreksgroep & Lunch. Van 12.30 tot 15.00 uur in Ons gebouw te Winschoten. Kosten € 5,- pp (voor de lunch). Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.