Liturgie voor de viering op de 5e zondag van Pasen op 7 mei 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten, zondag Cantate

Viering op de 5e  zondag van Pasen op 7 mei 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten. Zondag Cantate

 

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Joost Valeton
Ouderling Els Hessels
Diaken Herma Ufkes
Kindernevendienst Janny Geertsema/Janita Tuin
Organist Bouko Tiggelaar
Beeld & geluid Sander Tiggelaar
Koster Willem van der Laan

Orgelspel

WELKOM

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 98 : 1 en 3

1 Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3 Laat heel de aard’ een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Kyriegebed met gezongen Kyrie 

Glorialied: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan.

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Moment met de kinderen

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ………

Muziek: C. Debussy, Reverie (hobo en piano)

Eerste lezing : Deuteronomium 6, 20-25

Zingen: Lied 310

1 Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

2 Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

3 Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren –
wie drift bemint wordt ziende blind.

4 Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.

5 Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

Evangelielezing: Johannes 14, 1-14

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Muziek: J. Brahms, Intermezzo in A, Op. 118 No. 2 (Andante teneramente)
(Piano solo)

Zingen: Lied 655

1 Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3 Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie

Slotlied: Lied 657 : 1 en 4

1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zegen

Zingen: Lied 708 : 1 en 6

1 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt

Muziek: C. Saint-Saëns, Le Cygne (uit carnaval des animaux) (hobo en piano).

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
Een kop koffie of thee te drinken.

M E D E D E L I N G E N

U kunt deze viering beluisteren en bekijken
via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Op zondag 14 mei is er een viering in de Marktpleinkerk,
aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. Itse de Boer

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinnning & Cultuur

7 mei
Vanmiddag om 16.00 uur wordt in de Marktpleinkerk een klassiek concert gegeven door Emma van der Galiën (hobo) en Beatrice Vergura (piano)
De toegang is gratis. Een bijdrage voor de beide musici wordt op prijs gesteld. Er is koffie & thee tijdens de pauze en na afloop een hapje en een drankje.

 

9 mei
Wijkresto van 17.30 tot 19.30 uur in het Gebouw Leger des Heils, Dr. D. Bosstraat te Winschoten. Kosten € 5,- pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

12 mei
Het ‘bijbels koken’ van 12 mei krijgt de vorm van een bezinningsavond
Voor de nieuwe kerkenraad van de PGOG. We zoeken nog naar een vervangende datum waarop iedereen die dat wenst mee kan doen.

2o mei

Lezing van Eugen Drewermann in het auditorium van Museum Catharijneconvent in Utrecht en presentatie van zijn boek ‘God, waar bent U?’ (vertaald door Bert L. van der Woude)
Voor info en aanmelding, zie: http://www.drewermann.nl

23 mei
Wijkresto van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw. Kosten € 5,- pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

25 mei
Wereldkeuken met gerechten uit de Italiaanse keuken. Aanvang 17.30 uur in Ons Gebouw, Burg. Schönfeldplein 7 in Winschoten.
Aanmelding via Ellen Smid, Ds. Bert L. van der Woude of via de lijsten in de kerk. Kosten: € 10,- pp.

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.